СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 26.06.2018

Уведомяваме Ви, че на 26.06.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.                 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                           
 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Утвърждаване на броя на българските студенти, които ще се приемат на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал / за учебната 2018/ 2019 г.                        
    Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

4. Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат-студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще се приемат за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за учебната 2018/ 2019 г.                        
   Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

5. Приемане на Доклад – самооценка за институционална акредитация на МУ- София  и доклад за изпълнение на препоръките от предходна акредитация.                        
     Докл: Проф. В. Петкова, дфн

6. Приемане на Доклад- самооценка за програмна акредитация по професионално направление 7.5. Здравни грижи на ОКС „Бакалавър“ на специалност от регулираните професии „Лекарски асистент“ във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.                        
     Докл: Проф. В. Петкова, дфн

7. Приемане на Доклади – самооценка за програмна акредитация на докторски програми в Медицински факултет.                        
Докл: Проф. В. Петкова, дфн

8. Приемане на предложения за промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2018/ 2019 г.                        
Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

9. Утвърждаване на предложенията за извършване на разходи по проектите на Съвета по медицинска наука, на докторантите и с Фонд „Научни изследвания“, с оглед определяне на прогнозните стойности съгласно  ЗОП и липса на промени в нормативната уредба.                         
Докл. Проф. В. Петкова, дфн

10. Други