СТРАНИЦИ

ЗИМНА ПРИКАЗКА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Ръководството на Медицински университет – София и Деканата на Медицински факултет подпомагат организационно и финансово студентските организации – Студентския съвет и Асоциацията на студентите медици в България, за защита на интересите на студентите и докторантите и за провеждане на тяхната учебна, научна, културна, спортна и творческа  дейност.

МУ-София е първият от медицинските университети в страната, който изгради Център за кариерно развитие към своя Учебен отдел.

Извършването на кариерни услуги във висшето образование е продиктувано от решения на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейския център за развитие на професионалното обучение.

Една от основните функции на кариерния център е ефективното партниране на Университета с работодателите с оглед подпомагане процесите на подбор на студентите за стажантски позиции и работни места.

Всяка година в МУ-София се провежда „Ден на кариерата”. На тези дни присъстват – Ректора на МУ, Зам. Ректори, Декани на факултети, Изпълнителни директори на болници и други официални лица.

От 2015 г. е изградена интегрирана информационна система, чрез която работодателите обявяват свободните си позиции, а студентите имат свободен достъп до регистрация и кандидатстване за желана позиция.

В Центъра за кариерно развитие до този момент са регистрирани – 1811 студенти и дипломанти от всички факултети и Медицински колеж.

От 2017 г. са избрани нови председатели на двете студентски организации: Видин Кирков – ръководител на Студентския съвет и Никола Дончев – на АСМБ, и двамата медици-четвърти курс.

Двете медицински организации, заедно с организациите на студенти по дентална медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи, организират и участват в множество разнородни и разнообразни прояви.

През 2017 г. се отпечата за поредна година 33 том на студентското списание „Praemedicus“ със следния брой участия на студенти: Медицински факултет – 17 студенти; Факултет дентална медицина – 12; Фармацевтичен факултет – 4; ФОЗ – 2.

На 11-14.05.2017 г., под патронажа на ректора на МУ-София и декана на МФ, АСМБ проведе успешно своя XVI International Congress of Medfical Sciences над 1000 участници от 67 страни, а на 17-18.11.2017 г. под егидата на Студентския съвет се състоя Международния биомедицински конгрес, в който взеха участие над 700 студенти от цял свят.

Отличията на Фондация „Еврика“, поименни стипендии за успехи в международни олимпиади и конкурси са разпределени по университети и училища, както следва: СУ (22 наградени), МУ-София (8), ТУ-София (5), СМГ (4), ВВМУ-Варна (2), ПМГ-Бургас (2) и още 12 учебни структури с по 1 награден. Нашите студенти получиха награди и стипендии не само от Фондацията, но и от ръководството на МУ-София, след решение на Академичния съвет. Наградените: Георги Котов, Даяна Праматарова, Димитър Каразапрянов, Цветослав Георгиев, Петър Каразапрянов, Кристиан Георгиев, Кръстьо Драгинов и Лазар Митров биха били гордост за всеки университет по света, като те са гаранция за качеството на учебния процес в Медицински университет – София и тяхната бъдеща успешна реализация.

Нашите студенти могат не само здраво да учат. Веселието е част от техния младежки дух. Ръководството на Медицински университет – София подкрепя финансово и организационно различни младежки прояви.

За нас е удоволствие да споделим радостта им от организирания на 21.02.2018 г. зимен празник, проведен в Зимния дворец на спорта, под наслов „Кънки на лед със Студентски съвет на МУ-София“.