СТРАНИЦИ

НОВИ ДАННИ ЗА МЯСТОТО НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСТИТЕТ – СОФИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ РЕЙТИНГОВИ КЛАСАЦИИ

През изминалите 100 години нашият университет се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният и най-дълголетният медицински университет в страната. Той напълно покрива всички критерии за висше образование в областта на медицината и здравеопазването, благодарение на своите кадри, на своите постижения в учебната и научна дейност.

Независимо от различните трудности пред Университета, през последните две години са налице значими количествени и качествени показатели, показващи високото ниво на преподавателската и научната дейност, извършвана в Медицински университет – София.

МУ-София има Сертификат (№13508/05.10.2017г.), който удостоверява, че Системата за управление на качеството на МУ-София е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 за всички дейности, свързани с обучението по ОКС: професионален бакалавър, бакалавър, магистър, ОНС „Доктор“, СДО и научно-изследователската дейност за срок от 3 години.

Впечатляват резултатите от научната дейност като през първата половина на 2017 г., МУ-София заема престижното трето място (след БАН и СУ) с регистрирани 13 589 научни публикации, които са 16% от публикациите за България, включени в базата данни SCOPUS.

US News&World Report, използвайки данните на Clarivate Analytics In Cites, е класирал 1250 висши училища от 74 страни на база различни критерии за последните 5 години. Естествено, на първо място е Харвард и други водещи академични институции. Забележително е, че сред тях присъстват и два български университета: СУ-София, заемащ 634 позиция и МУ-София – на 1051 място.

В друга съвсем актуална класация за 2017/2018 г. на University Ranking by Academic Performance се посочва, че МУ-София е на второ място, от всичките висши училища в България и на 1284 място от анализираните 4000 университета, които се явяват представителна 10% извадка от над 40 000 регистрирани висши училища от целия свят.

Посочените данни, както и многобройните контакти с чуждестранни учебни и научни институции, са доказателство за международния авторитет на нашето висше училище, което легитимира Медицински университет – София като „Алма Матер“ на българското образование по медицина.