СТРАНИЦИ
зала с гласуващи делегати

Свикване на Общо отчено-изборно събрание на 13 декември 2023 г.

Днес, 30.10.2023 г. на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на МУ-София с Протокол № 38 от 26.10.2023г  и писмено предложение с Изх.№ 4253/27.10.2023 г. на Ректора на МУ-София и Председател на Академичния съвет, 

НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ:

Общо отчетно-изборно събрание на Медицински университет-София на 13.12.2023 г. /сряда/ с време за регистрация от 12,00 до 13,00 часа и с начален час на Събранието 13,00 часа в Зала №3 на Националния дворец на културата /НДК/, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Заключителен отчет на Ректорското ръководство за периода 2020-2023 г.;
  2. Частичен избор на Ректор съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗВО.

В съответствие с чл. 36, ал. 5 от ПУДМУС, присъствието и участието на членовете на Общото събрание на МУ-София при провеждането на Общото отчетно-изборно събрание на Медицински университет-София на 13.12.2023г. е задължение с най-висок приоритет за делегатите и изпълнението му е пред всички останали служебни ангажименти.

Регистрацията на членовете на Общото събрание да започне от 12,00 часа във фоайето пред Зала №3 на НДК.

Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Председател на ОС на МУ-София

ЗАПОВЕДТА вижте ТУК