СТРАНИЦИ

ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Във връзка с тържественото честване на Патронния празник и празника на научноизследователската  и преподавателската дейност в Медицински университет – София

НАРЕЖДАМ

Работният ден на 4 април 2018 г. за преподавателите , служители и учебни занятия на студентите да приключи в  13. 00 часа.
Поднасяне на венци пред Докторски паметник да се извърши от 16.00 часа от ръководството на университета, факултетите и другите  академични структури.
Преподавателите, студентите и служителите получили билети  да присъстват на тържественото честване на празника  на 04 /четвърти/  април 2018 г. в Държавен музикален театър, бул. „Васил Левски“ № 100  от 17. 00 ч.
Настоящата заповед  да се връчи за сведение и изпълнение на деканите на факултетите, на директорите на звената на  Медицински  Университет  – София,  да се обяви на всички преподаватели, студенти и служители.

РЕКТОР
ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ