СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 19.05.2022

Уведомяваме Ви, че на 19.05.2022 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред:

1. Увърждаване на класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София – “Грант-2022” и “Млад изследовател-2022”.

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

2. Обявяване на  Конкурс Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София– 2022” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2022 г. 

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

3. Обявяване на Конкурс Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2022” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2022 г.                            

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

4. Утвърждаване на Методика по чл. 90, ал. 5 и 6 от ЗВО за разпределение на бюджета на МУ-София по звена за 2022 г.                                     

Докл: Р. Щербаков       

5. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФЧР“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение по случай 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.                                            

Докл: Р. Щербаков

6. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

8. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.                                         

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

          9. Разни.

РЕКТОР:

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн