СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 30.06.2022

 Уведомяваме Ви, че на 30.06.2022 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред:

  1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно отчетно Общо събрание на МУ- София на 28.09.2022 г. / сряда/ в онлайн среда.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Утвърждаване  на Председател и състав на Комисия по първоначалния кворум на редовното годишно отчетно Общо събрание на МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

3. Утвърждаване на броя на българските кандидат- студенти, които ще бъдат приети в МУ- София на основание чл. 68, ал. 3 от ЗВО за уч. 2022/ 2023 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

4. Утвърждаване на броя на българските кандидат- студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще бъдат приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за уч. 2022/ 2023 г. 

 Докл:Проф.д-р К.Любомирова, дм

5. Утвърждаване на таксите за обучение на българските студенти, приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за уч. 2022/ 2023 г.

Докл: Р. Щербаков

6. Приемане на предложение за утвърждаване на годишни такси за обучение по нова хибридна специалност- магистърска програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико- диагностична лаборатория“ по проект ОМНИА, ОП НОИР.

 Докл:чл.кор.проф.д-р Цв. Танкова, дмн

7. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 8. Приемане на предложения за промени в Правилника за подготовка и провеждане на учебната  2022/ 2023 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

  9. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

10. Приемане на Доклади за изпълнение на препоръките на САНК при програмна акредитация на специалности от регулираните професии в МУ- София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 11. Утвърждаване на предложение за присъждане на звание „Доктор хонорис кауза“ на Медицински университет- София.

 Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 12. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 13. Разни.

РЕКТОР:

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн