СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 25.04.2023

Уведомяваме Ви, че на  25.04.2023 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФСО“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение по случай 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

  Докл: Р. Щербаков

2. Обявяване на  Конкурс Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София– 2023” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2023 г.        Докл: Проф.В. Петкова, дфн

3. Обявяване на Конкурс Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2023” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2023 г.     Докл: Проф.В. Петкова, дфн

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София. Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

      5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по § 11 от ПЗР на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Приемане на Доклади – самооценка за програмна акредитация на регулирани специалности от професионално направление 7.5 Здравни грижи „Помощник- фармацевт“, „Медицински лаборант“ и „Масажист с увредено зрение“ на ОКС „Професионален бакалавър“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

7. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София. Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

8. Разни.

РЕКТОР: АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн