СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на   13.07.2023 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно отчетно Общо събрание на Медицински университет – София на 27.09.2023 г. / сряда/ в онлайн среда.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Утвърждаване  на Председател и състав на Комисия по първоначалния кворум на редовното годишно отчетно Общо събрание на МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

3. Вземане на решение за създаване на Научно изследователски институт / НИИ / към МУ- София и утвърждаване на документите, необходими за започване на процедура пред МОН и МС.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Утвърждаване на класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София – “Грант-2023” и “Млад изследовател-2023”.

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

5. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

           6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст на основание чл. 11 от ПЗР на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

7. Избор на Директор на ДЕОС за мандат 2023- 2027 г. и Становище от Контролния съвет при МУ- София. Докл: Акад. Л. Трайков, дмн и

              Доц. М. Драгнева, дм-Зам.председател на КС

8. Доклад от Зам.председателя на Контролния съвет при МУ  – София относно проверка на законосъобразността и резултатите от  проведеното на 22.06.2023 г. тайно гласуване на Общото отчетно- изборно събрание на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София за избор на Директор на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София за мандат 2023- 2027 г. 

Докл: Доц. М. Драгнева, дм

9. Доклад от Зам.председателя на Контролния съвет при МУ- София относно проверка на законосъобразността и резултатите от  проведеното на 10.07.2023 г. тайно гласуване на Общото събрание на Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет- София за избор на Декан на Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  за мандатен период 2023 -2027 г.

Докл: Доц. М. Драгнева, дм

10. Утвърждаване на учебни планове и квалификационни характеристики по специалности във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и Медицински колеж „Й. Филаретова“.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

11. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София. Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

12. Вземане на решение за промяна в наемите на стопанисваните от СОСБОС общежития.

Докл: Р.  Щербаков 

13. Вземане на решение за безвъзмездно прехвърляне на актив към Университет по хранителни технологии- гр. Пловдив.

Докл: Р.  Щербаков

14. Утвърждаване на таксите за обучение на българските студенти, приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за уч. 2023/ 2024 г.

    Докл: Р. Щербаков 

15. Приемане на решение на Централизираната комисия за разпределение на средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателска дейност на МУ-София, относно заявки от МФ, ФДМ и ФФ за 2023 г.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

16. Приемане на Доклади- самооценка за програмна акредитация на специалности от професионално направление 7.5. Здравни грижи, нерегулирани професии „Медицинска козметика“ и „Парамедик“ на ОКС „Професионален бакалавър“в МК „Й. Филаретова“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

17. Вземане на решение  по процедура за прием на редовни и задочни докторанти за одобрените от МОН места за уч. 2023/ 2024 г.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

18. Приемане на Стратегия за дигитализация на МУ- София.             Докл: Чл.кор.проф.д-р Цв.  Танкова, дмн

19. Разни.

РЕКТОР: АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн