СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 29.08.2023 г. / вторник / от 13.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Академичния съвет при МУ- София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2023 г.

Докл: доц. Мария Драгнева

2. Становище на Съвета на настоятелите по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2023 г.

3. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2023 г., както и на собствените бюджети на основните звена в състава на МУ-София за 2023 г., средствата за Студентски съвет и лимит за представителни разходи на Ректора за 2023 г.

Докл: Р. Щербаков

4. Вземане на решение за индексиране на Работните заплати на преподавателите и служителите в Медицински университет – София от 01.07.2023 г. с коефициент 1.17.

Докл: Р. Щербаков

5. Обсъждане на Проект за разпределението на средствата от бюджета на МУ- София за научноизследователска дейност през 2023 г.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

6. Актуализиране на таксите за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 и 3 от ЗВО за уч. 2023/ 2024 г. съобразно приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Докл: Р. Щербаков

7. Разни

РЕКТОР:

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн