СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2024 г. /петък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Доклад от Заместник -председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно проверка на законосъобразността и резултатите от  проведеното на 26.03.2024 г. тайно гласуване на Общото отчетно- изборно събрание на Факултет по Дентална медицина при Медицински университет- София за избор на Декан и колективни органи на Факултет по Дентална медицина  за мандатен период 2024 -2028 г.

  Докл: Доц. Мария Драгнева, дм           Зам.-председател на КС

2. Утвърждаване на предложение от Ръководител отдел „ФЧР“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на финансов бонус  по случай 7 април- празник на  научноизследователската и преподавателска дейност в Медицински университет – София

Докл: Д. Йосифова

3. Актуализиране на Регламента за финансиране на публикации на научни статии в реферирани списания с IF, класирани в квартили от Q1 до Q4, включително с OPEN ACCESS.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

4. Приемане на Проект за разкриване на ОКС „Магистър“ по специалност „Кинезитерапия“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

5. Приемане на Доклад- самооценка за ОНС „Доктор“ по специалност „Кинезитерапия“.

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

6. Приемане на Инвестиционна програма за развитие на Медицински университет- София. 

Докл: Е. Спасова- Р-л Отдел КС

7. Утвърждаване на предложение от ФС на Медицински факултет за предоставяне на допълнителни средства за ремонт на Аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна“ / ИСУЛ /.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

8. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.         

      Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм 9. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

      Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

10. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.                   

      Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

11. Предложение за промяна в Правилник за подготовка и провеждане на учебната 

 2023/ 2024 г.

Докл:Проф.д-р К. Любомирова, дм

12. Разни

С УВАЖЕНИЕ,

РЕКТОР НА МУ – СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р Б. ЛАНДЖОВ, дм