СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 Уведомяваме Ви, че на 24.04.2024 г. /сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.

            Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

            1. Доклад от Заместник -председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно проверка на законосъобразността и резултатите от  проведеното на 26.03.2024 г. тайно гласуване на Общото отчетно- изборно събрание на Факултет по Дентална медицина при Медицински университет- София за избор на Декан и колективни органи на Факултет по Дентална медицина  за мандатен период 2024 -2028 г.

                                                                                                Докл:  Доц. Мария Драгнева, дм                                                                                                                 Зам.-председател на КС

            2. Доклад от Заместник-председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно проверка на законосъобразността и резултатите от  проведеното на 18.04.2024 г. тайно гласуване на Общото отчетно- изборно събрание на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София за избор на Директор на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София за мандат 2024- 2028 г.

                                                                                                            Докл: Доц. М. Драгнева, дм

            3. Утвърждаване на предложение от Ръководител отдел „ФЧР“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение- Великденска добавка.                                                                                                  Докл: Проф. Кр. Маркова, дм                                                                                                          Помощник -ректор   

            4. Обявяване на  Конкурс Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София– 2024” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2024 г.                                                                       

                                                                                                            Докл: Проф.В. Петкова, дфн

            5. Обявяване на Конкурс Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2024” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2024 г.                              

                                                                                                            Докл: Проф.В. Петкова, дфн

6. Утвърждаване на класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София – “Грант-2024” и “Млад изследовател-2024”.

                                                                                    Докл: Проф.В. Петкова, дфн

            7. Утвърждаване на Методика по чл. 90, ал. 5 и 6 от ЗВО за разпределение на бюджета на МУ- София по звена за 2024 г.    

                                                                                                            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм                                                                                                          Помощник -ректор   

            8. Приемане на  Методика за предоставяне на стипендии за специални постижения /награди/ от  бюджета на Студентския съвет за летния семестър на учебната 2023/2024 г.  

                                                                                                            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм                                                                                                          Помощник -ректор   

            9. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.                                                                                

                                                                                                            Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм     10. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

                                                                                                            Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

            11. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.                                                                                             

                                                                                                      Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

            12. Разни