СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 06.12.2023 г. / сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Приемане на Заключителен отчет на Ректорското ръководство за периода 2020-2023 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Вземане на решение за определяне и изплащане на Коледна добавка през м. декември

2023 г.

Докл: Р. Щербаков

3. Вземане на решение за освобождаване от отчисления от всички реализирани приходи по § 24-04 по бюджета за 2023 г. на звената на МУ- София.

Докл: Р. Щербаков

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински

университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Утвърждаване на класирането и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2023“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2023“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

7. Утвърждаване на предложения от ФС на МФ за наградени преподаватели във връзка с патронния празник на МФ и МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

8. Приемане на Методика за предоставяне на стипендии за специални постижения /награди/ от бюджета на Студентския съвет за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

Докл: Р. Щербаков

9. Вземане на решение за отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет на дипломанти от Медицински колеж „Й. Филаретова“, завършили с отличен успех в годините на следването си.

Докл: Р. Щербаков

10. Приемане на Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Патологоанатомия и цитопатология“ в Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление: 7.1. Медицина.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

11. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

12. Разни

РЕКТОР:

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн