СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 12.03.2024 г. /вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно

заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж

на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София за 2023 г.

Докл: Доц. Мария Драгнева, дм

Председател на КС

2. Утвърждаване на предложенията за носители на награди във връзка с Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в Медицински университет – София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

3. Приемане на актуализирани Вътрешни правила за управление и разпореждане с имоти и вещи държавна собственост, предоставени на Медицински университет – София.

Докл.Кр. Пройчев- юрисконсулт НРАС

4. Приемане на актуализиран Правилник за вътрешно подаване на сигнали в МУ- София по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.


Докл.Кр. Пройчев- юрисконсулт по НРАС

5. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

7. Приемане на Доклад относно: Предложение за възлагане на допълнителна дейност извън установената на Съвета по медицинска наука на МУ – София (СМН) с оценяване на научната стойност на „малките проекти“ и оценяване на научните им резултати и за определяне на размера на възнагражденията (хонорари) за извършване на тази извънрегулярна дейност от състава на съвета.

Докл. Проф. В. Петкова, дф

8. Утвърждаване на балообразуване по специалности във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца.

Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

9.Утвърждаване на промени в учебния план на специалност Фармация, във връзка с промяна в Наредбата за единни държавни изисквания.

Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

10. Утвърждаване на учебен план и квалификационна характеристика на специалност „Кинезитерапия“, ОКС Магистър.

Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

11. Утвърждаване на учебен план и квалификационна характеристика на магистърска програма „Логопедичен мениджмънт при придобити комуникативни нарушения“ в Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.4. Обществено здраве, Специалност „Логопедия“ и професионална квалификация „Клиничен логопед“ със срок на обучение 2 семестъра.

Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

12.Утвърждаване на учебен план и квалификационна характеристика на на магистърска програма „Логопедичен мениджмънт при придобити комуникативни нарушения“ в Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Логопедия“ и професионална квалификация „Логопед (Говорен и езиков терапевт)“ със срок на обучение 3 семестъра;

Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

13.Утвърждаване на квалификационна характеристика на специалност „Кинезитерапия“, ОНС „Доктор“ по специалност Кинезитерапия.

Докл. Проф. В. Петкова, дфн

14. Избор на Председател и нов член на Централизираната комисия за разпределение на средства за закупуване на медицинска и друга апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност.

Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

Помощник – ректор

15. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

16. Избор на хоноруван преподавател по английски език в ДЕОС.

Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

17. Разни

С УВАЖЕНИЕ,

РЕКТОР НА МУ – СОФИЯ:

ПРОФ.Д-Р Б. ЛАНДЖОВ, дм