СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 21.02.2024 г. /сряда / от 13.30 ч. ще се проведе извънредно
заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж
на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

 1. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2023 г.

  Докл: доц. Мария Драгнева, дм
  Заместник- председател на КС

 2. Приемане на уточнения бюджет на МУ – София към 31.12.2023 г.

  Докл: Проф. Кр.Маркова, дм
  Помощник-ректор

 3. Становище на Контролния съвет по Отчета за касово изпълнение на МУ- София към
  31.12.2023 г.

            Докл: доц. Мария Драгнева, дм

 1. Становище на Съвета на настоятелите по Отчета за касово изпълнение на МУ- София
  към 31.12.2023 г.

 2. Приемане на Отчет за касово изпълнение на МУ-София към 31.12.2023 г.

            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм„

 1. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински
  университет- София за 2024 г.

  Докл: доц. Мария Драгнева
 2. Становище на Съвета на настоятелите по самостоятелния бюджет на Медицински
  университет- София за 2024 г.

 3. Анализ на финансовите параметри на бюджета на МУ- София за 2024 г. Обсъждане и
  приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински
  университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за
  бюджета за 2024 г., както и на собствените бюджети на основните звена в състава на МУ-
  София за 2024 г., средствата за Студентски съвет и лимит за представителни разходи на
  Ректора за 2024 г.

            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Приемане на проекти за утвърждаване разпределението на средствата от бюджетната
  субсидия и от собствени приходи за научноизследователска дейност, включително и за
  дейността на КЕНИМУС през 2024 г.

            Докл:Проф. В. Петкова, дфн

 1. Вземане на решение за освобождаване от 15 % отчисления от всички реализирани
  приходи по § 24-04 по бюджета за 2024 г. на Фармацевтичен факултет към решение на АС от
  06.12.2023 г. и за допълнителен целеви трансфер за индексиране на работни заплати с
  коефициент 1.08 считано от 01.01.2024 г..

            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Определяне на такса за кандидатстване в МУ- София за уч. 2024/ 2025 г. на
  български и чуждестранни кандидат-студенти.

            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Вземане на решение за присъждане на Награда „Златен Хипократ“ и отпускане на
  парични награди на пълните отличници на Медицински факултет от завещанието на д-р
  Андрей Георгиев.

            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Вземане на решение за присъждане на Награда „Златен Гален“ и отпускане на
  парични награди на пълните отличници на Фармацевтичен факултет от завещанието на д-р
  Андрей Георгиев.

            Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Приемане на отчет за 2023 г. за разходите от завещанието на д-р Андрей Георгиев.

  Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 2. Вземане на решение за отпускане на парични награди от бюджета на Студентски
  съвет на дипломанти от Випуск 2023 г. на Медицински Факултет и Фармацевтичен факултет,
  завършили с отличен успех в годините на следването.

           Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Вземане на решение за отпускане на допълнителни средства, целево по бюджета на
  ЦМБ за частичен ремонт на библиотеката.

          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Вземане на решение за финансиране на сп. Acta Medica Bulgarica през 2024 г.,
  официалното научно издание ва МУ- София.

          Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

 1. Доклад за състоянието на звено „Изследователски университет“ на МУ- София към
  05.01.2024 г. / встъпване в длъжност на новото ръководство /.

          Докл: Дора Бурова

 1. Доклад за състоянието на Отдел „Капитално строителство“ при Ректората на МУ-
  София към 05.01.2024 г- / встъпване в длъжност на новото ръководство /.

  Докл: Елка Спасова

 2. Разни

С УВАЖЕНИЕ,
РЕКТОР НА МУ – СОФИЯ:
ПРОФ.Д-Р Б. ЛАНДЖОВ, дм