СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 21.05.2024 г. /вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Насрочване на дата и определяне на дневен ред на редовно Общо отчетно-изборно събрание на МУ-София.
Докл. Проф. д-р Б. Ланджов, дм

2. Утвърждаване на броя и структурния състав на членовете на Общото събрание, на Академичния съвет и на Контролния съвет на МУ-София за мандат 2024-2028 г.
Докл. Д-р В. Кирков, дм – Главен секретар

3. Приемане на решение на Централизираната комисия за разпределение на средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателска дейност на МУ-София, относно заявки от Медицински факултет за 2024 г.
Докл: Проф. Кр. Маркова, дм – Помощник-ректор

4. Утвърждаване на такси за прием и обучение на студенти и докторанти за учебната 2024/2025 година
Докл: Проф. Кр. Маркова, дм – Помощник-ректор

5. Утвърждаване на броя на българските студенти, които ще бъдат приети в МУ- София на основание чл. 68, ал. 3 от ЗВО за учебната 2024/2025 година
Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

6. Утвърждаване на броя на българските студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще бъдат приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО и от трети страни, които ще бъдат приети на основание чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от ЗВО за учебната 2024/ 2025 г.
Докл: Проф. д-р К. Любомирова, дм

7. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.
Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

8. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.
Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

9. Утвърждаване предложение на Факултетен съвет на Медицински факултет на приети такси за курсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински и немедицински кадри за 2025 г.
Докл: Доц. д-р Е. Деливерска, дм

10. Разни.

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р Б. ЛАНДЖОВ, дм