СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 21.06.2024 г. / петък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно

заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж

на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Отчет на Ректора за дейността на Медицински университет – София за периода

януари – юни 2024 г.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

2. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по кандидатурите за мандат

2024-2028 г.

Докл: Д-р В. Кирков, дм –гл. секретар

3. Утвърждаване на Председател и състав на Изборна комисия за мандат 2024-2028 г.

Докл: Д-р В. Кирков, дм – гл.секретар

4. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по първоначалния кворум за

Общото събрание на 03.07.2024 г.

Докл: Д-р В. Кирков, дм –гл.секретар

5. Утвърждаване на списъка на персонала и техническите лица участващи в

администрирането на Общото събрание на 03.07.2024 г.

Докл: Д-р В. Кирков, дм – гл.секретар

6. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински

университет – София.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на

пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

8. Утвърждаване на класиране относно конкурс „Вътрешни проекти за научни

изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания – 2024“ по НПВУ.

Докл: Д. Бурова- Ръководител на

звено „Изследователски университет“

9. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински

университет – София.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

10. Приемане на Доклад – самооценка за програмна акредитация на професионално

направление 7.3. Фармация на ОКС „Магистър“, редовно обучение.

Докл. Проф. В. Петкова, дфн

11. Приемане на Доклад – самооценка за програмна акредитация на професионално

направление 7.3. Фармация със специалност от нерегулирани професии „Оценка на здравните

технологии с фармакоикономика“ за ОКС „Магистър“.

Докл. Проф. В. Петкова, дфн

12. Приемане на Доклади – самооценка за програмна акредитация на докторски

програми към професионално направление 7.3. Фармация.

Докл. Проф. В. Петкова, дфн

13. Утвърждаване на следните конкурси по предложение на СМН, със срок за подаване

на документите – 1 месец:

  • Конкурс “ГРАНТ – 2025” за преподаватели на основен трудов договор, сформирали

екипи, базирани в звена на МУ-София;

  • Конкурс “ГРАНТ – 2025” за преподаватели на основен трудов договор, сформирали

екипи, базирани в Университетските болници;

  • Конкурс “Млад изследовател – 2025” за докторанти на МУ – София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

14. Приемане на Правила и критерии за преразпределение на средствата между

факултетите на МУ- София за втория етап / 2024- 2025 г. / по Национална програма „Млади

учени и постдокторанти – 2“, приета с Решение № 206/ 07.04.2022 г. на МС.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

15. Номиниране на представители на академичния състав на МУ-София за включване в

съставите на постоянните комисии на НАОА.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

16. Утвърждаване на такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3

от ЗВО за приети студенти в първи курс за уч. 2024/ 2025 г. в МУ- София.

Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

Помощник- ректор

17.Разни

С УВАЖЕНИЕ,
РЕКТОР НА МУ – СОФИЯ:
ПРОФ.Д-Р Б. ЛАНДЖОВ, дм