СТРАНИЦИ

Ас. Здравка Пашова-Тасева от катедра „Пародонтология“ във ФДМ към МУ-София пред сп. Наука

Здравка Илиева Пашова-Тасева, лекар по дентална медицина, специалист пародонтолог, асистент в катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина – София към Медицински университет -София, също така съм лекар-ординатор в Център по Интегрирана Дентална Медицина към ФДМ-София, докторант в катедра „Пародонтология“.

С какво се занимавате на работното си място? 

Като асистент съм ангажирана с практическото обучение на български и чуждестранни студенти от 4-ти и 5 -ти  курс по пародонтология, основно с диагностика и лечение на пародонталните заболявания. Като лекар-ординатор имам отговорната задача да допринеса за комплексното мислене  на стажантите по отношение  на лечението на пациентите,  да насоча вниманието към пародонталното лечение като неизменна част от лечебния план на всеки пациент, да помагам практически, когато това е необходимо.  Като докторант се стремя да събирам редовно актуална научна литература, свързана с темата на дисертационния ми труд, както и да селектирам пациенти, които да включа в своите изследвания. Докторантският ми труд е свързан с тясна колаборация с други специалности, което предполага взаимодействие с колеги не-стоматолози, занимаващи се изключително с генетика, към които храня огромно уважение!!!!  Към настоящия момент имам един реализиран проект, завършил с публикация, един проект по конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2020“, който предстои да бъде отчетен и два проекта, по които в момента  работя  – един Грант проект и един проект „Млад изследовател“, резултатите от който искрено се надявам да бъдат перлата в моя дисертационен труд. Отделно от дисертацията  работя по проект с клинично приложение, който има мултидисциплинарна значимост.  

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката? 

 Целта на моята дисертация е да се установи присъствието на определени  единични нуклеотидни полиморфизми в българска популация  и да се установи тяхната значимост в генезата на пародонтита. Данните за тази връзка са противоречиви в различните популации. Обвързването на тези полиморфизми с парододнтита би разширило познанията за патогенезата на това заболяване и да доведе до разработването на неинвазивни скринингови методи за откриване на податливи към пародонтит индивиди в България, което силно се надявам да се реализира като принос! Последното е изключително важно, т.к. късното откриване на това заболяване често лимитира лечебните възможности. Познанията ни за генетичнните фактори, влияещи върху пародонтита все ощеса доста семпли и изучаването им  представлява мой личен професионален гъдел.  Смятам, че   проучванията ми  биха  способствали за разработване на неинвазивни скрийнингови методи за детекция на податливи към пародонтит индивиди, а това е важно, защото парододнтитът е заболяване, което малко или много инвалидизира нашите пациенти  – оставен нелекуван той води до загуба на зъби и сложно и не на последно място скъпо лечение за възстановяване на дъвкателната функция. Значимостта на моите проучвания се подкрепят и от данни, доказващи подмладяване на това заболяване, т.е много е важно да откриваме рано началото на пародонтита и както вече споменах, рано да откриваме податливите индивиди. Вярвам, че моите усилия като докторант, подкрепата на моя научен ръководител доц. д-р Антоанета Млъчкова, на колегите ми от катедра „Пародонтология“, ще завърши с нещо наистина стойностно.

Цялото интервю може да прочетете ТУК