СТРАНИЦИ
лого на БАН

БАН открива процедура за избор на директор на Института по микробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по микробиология. За директори на самостоятелно научно звено могат да се кандидатират хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в самостоятелното научно звено.

Необходими документи за участие в процедурата са:

  • заявление до УС на БАН;
  • научна автобиография по примерен въпросник;
  • списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства;
  • документи за реализирани научно-приложни разработки,;
  • копия от дипломите за висше образование;
  • научни степени и академични длъжности;
  • програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено;
  • декларация за сътрудничество на структурите на ДС;
  • други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 31 октомври 2023 г.

Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра в БАН – Администрация, ул. 15 ноември № 1, деловодството на БАН-А, ст. 116,

от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00ч.

тел. 02/979 5263

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС