СТРАНИЦИ

Държавните изпити в МУ-София ще продължат до края на ноември

Провеждането на планираните държавни изпити в структурните звена на Медицински университет – София да продължи до 30 ноември 2020 г.

Това се казва в заповед на ректора, издадена днес, която е във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на РБългария,  Заповед № РК36-4287/12.11.2020 г. на Ректора на Медицински университет – София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет – София.

Деканите на факултети трябва да планират организационни мероприятия и създадат подходящи условия за провеждане на държавните изпити в професионалните направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“ на МУ-София, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването при стриктно спазване на въведените временни противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19, разпоредени в заповеди № РК36-4014/22.10.2020 год., №РК36-4288/11.11.2020год. и заповед №РК36-4287/12.11.2020год.  на Ректора на МУ-София.

В мероприятията да бъдат включени мерки съгласно Наредба №3/2013 год.за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътрешноболничните инфекции.

Ръководителите на структурни звена да предприемат действия, насочени към задължително прилагане, спазване и контрол на въведените с настоящата заповед, заповед № РК36-4014/22.10.2020год., заповед № РК36-4288/11.11.2020год. и №РК36-4287/12.11.2020год.  на Ректора на МУ-София временни противоепидемичните мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19.