СТРАНИЦИ
изглед на зала 3 НДК

До Академичния състав на МУ-София

С писмо с изх. № 4541/20.11.2023г. на ректора на МУ-София се уведомява академичната общност на МУ-София за следното:

Във връзка с провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на МУ-София на 13.12.2023г., на
което ще се проведе частичен избор за ректор на МУ-София, който да довърши мандат 2020-2024г, в деловодството на Ректората се приемат кандидатури (предложения) за ректор.

Предложенията трябва да съдържат писмено съгласие на кандидата и кратка биографична справка.

Във връзка с чл. 80, ал. 2 от ПУДМУС, кандидатурите за ректор трябва да се депозират в деловодството на Ректората най-късно до 16:00 часа на 01.12.2023г. (петък).