СТРАНИЦИ

Допълнение към заповед на Ректора от 13 май

На основание чл. 32, ал.1 от ЗВО, чл. 63, ал. ал. 4, 6, 11 и чл. 63а от Закона за здравето, във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и мерки, въведени със Заповед №РД-01-263 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

ДОПЪЛВАМ

Заповед №РК 36-827/13.05.2020 г. като в т. 2 от същата след изречение първо, добавям: „Присъственото обучение се провежда след одобрение плановете на деканите и директорите от Академичен съвет, при отсъствие на забрана от страна на здравните власти или други компетентни органи“.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар, заместник-ректорите, деканите, директорите и ръководителите на учебни звена.