СТРАНИЦИ

Двама наши учени в първите 2% на световната наука

В първите дни на годината имахме повод за гордост. Станфордския университет публикува рейтинг на учените с най-голям принос в развитието на съвременната науката. Между 48-те български имена са и две на учени от Медицински университет- София.

Това са проф. Ирена Костова, дн, която заема 130-то място от 80 622 имена в сферата на Медицинската и биомолекулярна химия. Нейната първа публикация, зачетена от класацията, е от 1997г.

Другото име е на проф. Ирини Дойчинова, дхн ръководител на катедра „Химия“ към Факултета по фармация на МУ-София. Тя е на 794-то място в същата сфера на науката, от общо 80622 учени в класацията. Първата публикация, с която започва броенето на нейните постижения е от 1989г.

Според класацията на престижния университет, базирана на цитирания в научни издания и публикации, нашите учени са сред първите 2 % от най-добрите в света.

Проф. Ирена Костова, дн завършва Менделеевски университет в Москва с отличие. Започва работа като научен сътрудник в НВИЦ при МОСВ, а от 1994 г. досега преподава в МУ-София. Придобива втора специалност в областта на медицинската химия. Защитила ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“ в МУ-София. Нейните изследователски интереси включват разработки в областта на теоретичната и координационна химия, вибрационната спектроскопия, фармакологията на биологично активни съединения и пр. Създала е и поддържа сътрудничество с редица международни колективи. Лектор в реномирани университети в Индия, Германия, Австрия, Италия, Румъния, Испания, Словакия и др. Член е на организационните комитети на над 20 международни конференции. Редактор на 6 престижни научни списания и член на редколегиите в над 25 списания. Автор е на над 150 публикации с импакт фактор, цитирани близо 5000 пъти, на два учебника и др. учебни помагала за студенти. 

Проф. Ирини Дойчинова, дхн е преподавател във Фармацевтичния факултет на МУ-София. Ръководител е на Лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика. В периода 2000 – 2006 г. е била пост-докторант и гостуващ учен в Института „Дженер“, Оксфордски университет. Екипът на проф. Дойчинова в МУ-София е разработил шест web-базирани приложения за идентифициране на имуногенни и алергенни протеини. Приложенията са свободно достъпни в мрежата и широко използвани от учени от целия свят. Проф. Дойчинова има над 150 публикации, цитирани над 4000 пъти. Съавтор е на 4 учебника, допълвани и преиздавани няколко пъти. Носител е на наградите „Панацея“ на МУ-София и „Питагор“ на МОН.