СТРАНИЦИ

Проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място

На 24.04.2017 г. Медицински университет София сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ за изпълнението на проект: № BG16RFOP001-3.003-0013-C01 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“. Проектът се изпълнява от Медицински университет София, а общата му стойност възлиза на 6 423 077,12 лв., и е с продължителност – 12 месеца.
На 11.05.2017 г. Медицински университет София в гр. Враца се проведе кръгла маса – представяне на Проект № BG16RFOP001-3.003-0013-C01 „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място““ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет София и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.