СТРАНИЦИ

Формат на кандидат- студентските изпити по биология и химия за учебната 2022/ 2023 г.

Академичният съвет на свое заседание утвърди следните промени във формата на кандидат-студентските изпити по биология и химия за прием на студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2022/ 2023 г.:

Кандидат- студентски изпит по биология ще бъде с времетраене 4 часа

    Формат: 

    МОДУЛ 1 с продължителност  90 минути, който да включва:

     – 20 тестови задачи с един верен отговор или комбинация от повече от един верен отговор. 

    – 2 или 3 отворени въпроса (в зависимост от необходимото време за отговор), които изискват графично представяне на биологични структури или процеси чрез схеми, модели и символи;

     МОДУЛ 2 с продължителност 150 минути, който да включва: 

    – 20 въпроса с отворен отговор, прецизно дефинирани така, че да изискват кратък и еднозначен отговор (една дума, няколко думи или едно изречение). 

    – Четири отворени въпроса, които изискват разширен отговор. 

Програмата за изпита по биология  ще  включва материал от задължителната подготовка по предмета Биология и здравно образование (материалът от 8, 9, и 10-ти клас на гимназиите) и материал  от профилираната подготовка (11 и 12-ти клас). Ще се включат тези раздели от гимназиалната програма, които съответстват на особеностите на преподаването в МУ-София. 

Кандидат- студентски изпит по ХИМИЯ ще бъде с времетраене 4 часа

Формат: Изпитът включва следните три елемента:

Елемент 1 -Тест- включва общо 48 тестови въпроси:

  • 40 тестови въпроси от тип затворени въпроси с множествен избор. Необходимо е кандидат- студентът да посочи верният отговор, който е един от четири възможности;
  • 8 отворени тестови въпроси. Кандидат- студентът трябва да отговори кратко, точно и ясно на поставения въпрос.

Максималният брой точки е 80, отговарящи на оценка Отличен 6..

Елемент 2задача по обща и неорганична химия, включваща 8-10 реакции / в    зависимост от сложността 1/. Отговорите да бъдат представени с  изравнени химични уравнения, включително йонни уравнения и електронни баланси. Условията на реакциите се отбелязват над стрелка.

Елемент 3 –задача по органична химия включваща 8-10 реакции / в зависимост от сложността/. Отговорите да бъдат представени с химични уравнения. Условията на реакциите се отбелязват над стрелка. Изписват се химичните наименования на получените продукти.

Крайната оценка се формира като средна аритметична от оценките на трите елемента.

Балообразуване: Сбор от оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива- от оценките  от курса на обучение по тези предмети от дипломата за завършено първо ниво на гимназиалното образование и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия.

Максимален бал: 36.00.