СТРАНИЦИ

Интензивен курс по обработка на данни със специализиран статистически софтуер по проект ОМНИА

Медицински университет – София стартира курс за обучение по Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  по проект ОМНИА, BG 05M2OP001-2.016-0007. 

Грамотността по отношение на работата с данни е задължителна особено в последните години на едно динамично развитие на информационните технологии и тяхното все по-голямо навлизане и използване в различни области на медицинската практика.

Продължителност и форма

Обучението е насочено към преподаватели от Медицински факултет при МУ – София.

Курсът предвижда 2 групи по 24 учебни часа, хибридна форма /дистанционно и присъствено/, по 3 учебни часа на ден без събота и неделя.

Дистанционно – в Google Classroom;

Присъствено – в компютърна зала на ФОЗ, /УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ет.5/

Начало на курса – 20.11.2023 г.  

Съдържание

  • Развитие на умения за работа със специализиран софтуер с фокус овладяването на базови статистически методи за проверка на хипотези 
  • Предложеният курс ще разшири и обогати възможностите при анализ и интерпретация на резултати получени от научни изследвания;
  • Развиване на умения за използване на методите и средствата за статистически анализ, моделиране и симулиране, и тяхното прилагане при решаване на конкретни задачи с цел вземане на добри решения.

Обучението ще се проведе от преподаватели от Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“

Сертификат и регистрация:

Всички участници, завършили успешно курса, ще получат сертификат за завършено обучение.

Желаещите могат да се регистират до 16.11.2023 г. ТУК

За допълнителна информация може да свържете с нас на:

Телефон: 02/9152154  

е-mail: mmladenov@mu-sofia.bg