СТРАНИЦИ

Конкурс на Фондация Биоразнообразие за финансиране на дипломни работи в областта на климатичните промени

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. Максималният размер на отпусканото финансиране за всяка от одобрените дипломни работи е на стойност до 1000 лева.
Дипломантите, които искат да участват в конкурса, следва да попълнят формуляр за кандидатстване и го изпратят до 31.01.2023 г. на e-mail: gameon@biodiversity.bg 
 

Тематичният обхват на конкурса е в следните три аспекта:

  • климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги
  • възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност;
  • взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката.
     

Конкурсът е отворен за всички дипломанти от български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България. Финансирането е подходящо за широк спектър специалности – в сферата на природните науки, технологиите, икономиката, комуникациите и др.

Всички документи за кандидатстване могат да се изтеглят от страницата на Българска фондация Биоразнообразие