СТРАНИЦИ
студенти пред университета в тирана

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 171

Медицински университет – София обявява процедура за подбор на студенти и докторанти за реализиране на двумесечен стаж в партньорски университет: Медицински университет – Тирана, във връзка с изпълнението на проект Договор №: 2022-1-BG01-KA171-HED-000074631 по Програма Еразъм +, КД 171: „Образователна мобилност за граждани“ проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, включващи трети страни, които не са асоциирани към програмата“.

Провизорни месеци за реализиране на стажа: юли – август 2024 г

Допустими участници в конкурса са студенти и докторанти от Медицински факултет при МУ – София.

Документи за кандидатстване:

– Заявление за кандидатстване – свободен текст;

– За студенти: академична справка и уверение за успех и че е записан за студент (студентите трябва да са завършили поне два семестъра на обучение в МУ – София и да имат общ успех минимум Добър 4);

– За докторанти: Представяне на копие от заповедта за зачисляване;

– Документ за владеене на работния език – минимум ниво В1. За Еразъм конкурса се признават сертификати/дипломи от завършено средно образование с интензивно изучаване на чужд език или други документи удостоверяващи владеенето на езика, в т. ч. продължителен престой в чужбина, майчин език и др.;

– CV (европейски формат);

– Списък с публикации, сертификати от научни и обществени изяви, ако има такива.

Спазвайки принципите на Европейската комисия и насоките на програма Еразъм+, при равни други условия, предимство имат кандидатите в неравностойно положение, след представяне на съответните документи.

Описаните документи трябва да се представят на следните имейли: mmladenov@mu-sofia.bg ; gtacheva@medfac.mu-sofia.bg , най-късно до 26.01.2024 год. 

Интервюто с кандидатите ще се проведе в периода 05.02.2024 – 09.02.2024 год., като селектираните кандидати по документи ще бъдат допълнително уведомени за деня и часа на интервюто.

За допълнителна информация пишете на следните имейли: mmladenov@mu-sofia.bg; gtacheva@medfac.mu-sofia.bg