СТРАНИЦИ

МЕТОДИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ НА ДОБРОВОЛЦИ

Право на финансови стимули за положен доброволчески труд по силата на изготвена методика имат студентите от:

– III, IV, V и VI курс на Медицински факултет и Факултет по дентална медицина,

– студентите от II и III курс на Факултет по обществено здраве, специалност „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „акушерка“, „кинезитерапия“

– студентите от филиал „проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, специалност „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „акушерка“,

– студентите от I, II и III курс на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
Те ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески труд в COVID-отделения на лечебни заведения минимум 60 часа месечно извън времето на учебните занятия. 

Академичният съвет на заседанието си на 28.01.2021г. реши размерът на сумата, която се изплаща за всеки месец  доброволчески труд да се промени както следва: 

–          За м. януари 2021г. – 260 лв.

–          За м. февруари и всеки следващ месец – 130 лв.

Доброволците следва да имат предвид, че по настоящата процедура за финансови стимули доброволческия труд трябва да е положен в периода след 01.11.2020 г

При положени под 60 часа не се извършва финансово стимулиране. Ако часовете за един месец са над 60, размерът на финансовите стимули не се променя.

Подаване на заявления за финансов стимул за положен доброволчески – м. март от 05.04.2021 г. 

Положилите доброволчески труд следва да са попълнили онлайн Формата за доброволци на интернет страницата на Медицински университет – София след като са постигнали договорка за доброволчество с конкретно лечебно заведение.  

Доброволците следва да попълнят и онлайн заявление за финансова компенсация от МУ-София.

Положилите доброволчески труд попълват трите си имена, курс, факултетен номер, звено/факултет, прилагат сканирана служебна бележка от болницата (или друг официален документ от съответното лечебно заведение, подписан от Изпълнителния директор/Управителя), посочват месеца, в който полагат доброволческия труд, както и номера на банковата си сметка.

* СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА трябва да съдържа информация за изработените часове от лицата поотделно за всеки месец, който се отчита.

** УТОЧНЕНИЕ: Признаването на стаж се урежда в съответните учебни отдели на факултетите/звената.