СТРАНИЦИ

МУ-София част от Коалицията за напредък в оценката на научните изследвания (CoARA) 

Медицински университет – София е единственият български представител в Коалицията за напредък в оценката на научните изследвания (CoARA). Учредителното събрание на коалицията се проведе на 1 декември 2022 г. CoARA обединява широк кръг от организации, участващи в оценката на научните изследвания и техните съответни асоциации, включително организации за финансиране на научни изследвания, организации, извършващи научни изследвания, национални/регионални органи и агенции за оценяване, научни общества и организации на изследователи – всички желаещи да работят заедно, за да осъществят системна реформа въз основа на общи принципи и ангажименти, съдържащи се в подписано общо споразумение. 
Въз основа на 10 ангажимента коалицията установява обща посока за реформа в оценката на научните изследвания, като същевременно зачита автономията на организациите. Споразумението за реформиране на оценката на научните изследвания определя споделена посока за промени в практиките за оценка на научните изследвания, изследователите и организациите, извършващи научни изследвания, с основната цел да се увеличи максимално качеството и въздействието на научните изследвания.

Споразумението включва принципите, ангажиментите и времевата рамка за реформи и излага принципите за коалиция от организации, желаещи да работят заедно за прилагане на промените.

Кой стои зад CoARA?
Процесът на изготвяне на Споразумение за реформиране на оценката на научните изследвания беше иницииран през януари 2022 г. В него участваха повече от 350 организации от над 40 държави. Участващите организации включват публични и частни финансиращи изследователи, университети, изследователски центрове, институти и инфраструктури, асоциации и съюзи от тях, национални и регионални органи, агенции за акредитация и оценка, научни дружества и асоциации на изследователи и други подходящи организации, представляващи голямо разнообразие от възгледи и перспективи. Те предоставиха обратна информация за разработващите се проекти на споразумението, изготвени от екип, съставен от представители на Европейската асоциация на университетите (EUA), Science Europe, Европейската комисия и д-р Карен Строобантс, в нейното лично качество на консултант с опит в проучване върху изследванията. Основна група от 20 изследователски организации, представляващи многообразието на изследователската общност в цяла Европа, също допринесе за процеса на изготвяне, докато държавите-членки на ЕС и асоциираните страни бяха консултирани относно споразумението в рамките на форума ERA и комитетът за Европейското изследователско пространство (ERAC).