СТРАНИЦИ

МУ – СОФИЯ И ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЪМ МОН ПРЕДСТАВИХА РЕЗУЛТАТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Резултатите от изпълнението на проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания бяха представени днес (29.11.2018) в Медико-биологичен комплекс на МУ-София. Събитието откриха зам.-ректорът по наука и акредитация на МУ-София проф. Валентина Петкова, дфн, проф. д-р Николай Лазаров, дмн, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ и ръководителят на проекта акад. д-р Ваньо Митев, дбн. Официален гост от страна на Министерството на образованието и науката бе д-р Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука“. В рамките на събитието, което беше организирано в съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), бяха демонстрирани и възможностите на изградената по проекта нова научна инфраструктура.

В словото си проф. Петкова  подчерта голямото значение на придобитата апаратура и оборудване за разширяване възможностите за достъп до върхови технологии на всички медицински специалисти от МУ-София и МУ-Пловдив.

Основа на консорциума е изграденият през 2006 г. в МУ-София Център по молекулна медицина. Той е реализиран с подкрепата на проекти, финансирани от Европейския съюз по Шеста рамкова програма (FP6), и от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН. През 2008 г. ЦММ, отново с подкрепата на ФНИ, се развива като Национален център за върхови постижения в геномиката, протеомиката и метаболомиката и е фокусиран върху молекулярно-медицинските изследвания и обучение. „Науката сама по себе си носи удовлетворение, но най-голямото удовлетворение е да се помогне на пациентите“, подчерта координаторът на проекта проф. Кънева от Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия към МУ – София.

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)  включва структурни звена – Център по Молекулна Медицина (ЦММ), МУ-София, Център по молекулярна биология и имунология, МУ-Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета, и извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН в размер на 6,235 млн. лв, информира проф. Кънева.

Сред изградената инфраструктура, част от която беше демонстрирана по време на представянето са:

  • Сектор „Биобанкиране“ на ЦММ, който е оборудван с най-съвременна апаратура за обработка, изолиране и съхранение на биологични проби и съхранява уникална колекция от над 20 000 ДНК и над 3000 тъканни проби.
  •  СекторГеномика“ на ЦММ е оборудван с апаратура за геномни изследвания – следващо поколение секвениране и микрочипов анализ, която позволява да се посрещнат предизвикателствата на модерната наука, но предоставя и възможност за диагностични изследвания, както за чести заболявания като аутизъм, епилепсия, умствено изоставане, така и за редки генетични болести.
  •  Сектор „Лазерна микродисекция“ разполага с криостат и системата за лазерна микродисекция с високотехнологичен микроскоп, който позволява прецизно изолиране и работа с клетъчни култури и клетки от туморна тъкан.
  • Сектор “Метаболомика” и Лаборатория за анализ и синтез на биологично активни вещества в Катедра по Медицинска Химия и Биохимия са оборудвани с апаратура от най-ново поколение, предоставяща възможност за масспектрометрично определяне профила на протеини, пептиди и метаболити.
  • Сектор “Клетъчно и Тъканно култувиране” и Лабораторията по сигнална трансдукция са модерно оборудвани за клетъчно и тъканно култивиране и провеждане на функционални изследвания.
  • Лаборатория по хемодинамика и бъбречни функции и Лаборатория по вегетативна регулация към Катедра по физиология, МУ- София са оборудвани с модерна апаратура за работа с опитни животни, функционални изследвания и изучаване на сърдечно съдовата и бъбречната функция.
  • Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология на Александровска Болница и Катедра по Клинична Лаборатория и Имунология, МФ, МУ-София е дооборудвана с апаратура за прецизни биохимични изследвания и контрол на лечението.
  • Центърът по молекулярна биология и имунология към МУ-Пловдив е дооборудван за съвременни молекулярно генетични изследвания и биобанкиране.

Научните изследвания, извършвани в Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, са с голямо социално значение за здравето на българската нация. Своевременното навлизане на научните достижения в здравната система, въвеждане на принципите на прецизираната медицина, ще гарантира правото на достъп до тях за всички нуждаещи се и ще доведе до по-оптимално разпределение на разходите в здравеопазването.

В резултат от изпълнението на проекта е постигната критична маса от експертиза и технологични възможности, която дава нов тласък на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Налице са успешни примери за бързото внедряване на научните достижения в диагностиката и профилактиката на редки генетични заболявания, и чести социално значими болести, особено в съпътстващата диагностика при таргетна терапия и лекарствения мониторинг. Осигурена е възможност на българските граждани да бъдат предоставени най-съвременни диагностични генетични изследвания на конкурентни цени и да бъде определено подходящото лечение съгласно най-високите научни и клинични стандарти.

„Фонд „Научни изследвания“ има амбицията и намерението да обяви два нови конкурса за използване на съществуващата и дооборудване с нова научна апаратура“, заяви председателят на ИС на Фонда проф. Лазаров.