СТРАНИЦИ

МУ- София подписа нов КТД със синдикатите

След успешно приключили преговори, новият колективен трудов договор (КТД) между Медицински университет-София и синдикалните партньори бе подписан днес в университета. Договорът между Ректора, акад. Лъчезар Трайков, дмн в качеството му на работодател, и партньорите влиза в сила от 01.01.2022г., важи за 2 години и съдържа следните новости

  1. Във връзка с пандемията от Ковид-19, в деня след поставяне на ваксина се допуска отсъствие от работа, с разрешение от администрацията.
  1. Увеличават се заплатите в МУ- София с 10%, считано от 01.01.2022 г. 

Според решението на Академичния съвет от 23.11.2021г., индексирането на РЗ ще се реализира при условие, че бъде приет Законът за държавния бюджет за 2022г. и постановление на Министерски съвет за изпълнението му. 

Въз основа на това увеличение, ще се актуализира базата на стимулиране на клиничните преподаватели за студентско обучение на български език съгласно чл.47 ал.1 от КТД.

  1.  Утвърждава се Методика за еднократно ДМС за научна активност**, както следва: 
  2.  Въвежда се еднократно ДМС в края на настоящата година. То е за научна активност, но и във връзка с решение на МС от м.07.2021 г., с което МУ-София придоби  статут на  научно-изследователски университет. Критериите за изплащане на ДМС са по следната скала:

от 3 до 5 публикации (като първи автор) с импакт-фактор и/ или с не по-малко от 1 монография/учебно/научно помагало, и/или с 1 участие в научен проект като ръководител, се заплаща сума х 60 лв./месечно – общо (12 м. х 60 лв.) 720 лв. в края на 2021 г.

от 6 до 10 публикации (като първи автор) с импакт-фактор – 90 лв./месечно – 

общо (12 м. х 90 лв.) 1080 лв. в края на 2021 г.

над 11 публикации (като първи автор) с импакт – фактор – 120 лв./месечно

общо (12 м. х 120 лв.) 1440 лв. в края на 2021 г.

  1. Считано от 01.01.2022г., се въвежда еднократно ДМС за научна активност – 1000 лв. в края на годината при изпълнение на 3 условия кумулативно:  2 публикации с импакт-фактор (като първи или последен автор), когато са несвързани с  академичното развитие  на преподавателя, и не по-малко от 1 монография/учебно /научно  помагало и 1 участие в научен проект като ръководител на проекта.
  1. По-благоприятно заплащане на проведен преддипломен стаж със студенти, обучавани на английски език в Медицински факултет. То ще важи за учебните години, които влизат в обхвата на КТД.  

Новият КТД подлежи на вписване в ИА „Главна инспекция по труда“. 

** Новата бонусна система, утвърдена с Методика за научна активност от АС, се възприема, поради факта, че в Политиката за развитие на МУ – София в Цел 5 „Привличане и задържане на млади преподаватели“  се съдържа показател  „ Увеличаване на дела на брутното трудово възнаграждение, обвързано с усилията, научната и проектна дейност и приноса за постигането на целите на университета“ ( т.5.1.3) с целева стойност за мандата. 

Скалата по методиката е насочена към по-голям брой правоимащи в трета категория, където попадат повече асистенти, главни асистенти, доценти, т.е. млади преподаватели.  По тази причина, бонусната система е обект на договаряне със синдикалните партньори както в анекс към стария КТД, така и в новия КТД.