СТРАНИЦИ
европейски здравни мрежи илюстрация

МУ – София ще бъде компетентната институция за България по интегрирането на Европейските референтни мрежи

Медицински университет – София е посочен от Министерството на здравеопазването като компетентен орган, който да представлява страната ни в Съвместно действие на държавите членки в ЕС за интегрирането на Европейските референтни мрежи по редки болести в националните здравни системи. Това става ясно от писмото на заместник-министъра на здравеопазването д-р Тома Томов до координатора на групата на Европейските пациентски застъпници за ЕРМ от България – д-р Петя Стратиева.

Европейските референтни мрежи (ЕРМ) представляват платформи за трансгранично сътрудничество между специалисти, с цел диагностика и лечение на редки или слабо разпространени сложни заболявания.

Те се създават в съответствие с Директивата на ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (2011/24/ЕС). Тя улеснява достъпа на пациентите до информация за здравното обслужване и по този начин се увеличават възможностите им за лечение.

ЕРМ са разделени в общо 24 теми. Обединяват повече от 900 високоспециализирани здравни екипи от 26 страни. Занимават се с широк кръг проблеми – от заболявания на костите до хематологични заболявания, от рак при децата до имунна недостатъчност.

Идеята на Европейските референтни мрежи е да разработват новаторски модели за полагане на грижи, инструменти за електронно здравеопазване, медицински решения и изделия.