СТРАНИЦИ

МУ-София влиза в обединение на 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа

С мащабна онлайн конференция на 25 май започна проект, обединяващ за 3 години 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа, сред които и Медицински университет-София. Стратегическото партньорство, наречено Alliance4Life, е в областта на биомедицинските науки и цели да повиши доверието в научните организации от ЦИЕ в международен план, да подобри цялостното управление и култура на включените институти, както и да популяризира на национално ниво тяхната дейност като добър пример в научната дейност. 

Ректорът на МУ-София, акад. Лъчезар Трайков, е член на Управителния съвет на обединението, а зам.-ректорът по международната дейност, проф. Цветалина Танкова, е координатор на проекта за България. 

Над 200 гости от 11 държави участваха в събитието, което се реализира в рамките на проекта A4L_ACTIONS по програма Хоризонт Европа на Европейската комисия. Международният алианс от водещи изследователски центрове и университети в областта на биомедицинските науки ще работи интензивно през следващите 3 години за прилагане на ключови стратегии и най-добри практики в сферата на институционалната култура и стратегическото управление в сектора. Участниците са университети, научни академии, болници и изследователски центрове от Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска и България. 

Такава среда е изключително подкрепяща и мотивираща за нас, защото проблемите ни в този регион до голяма степен са общи, и смятаме, че е лесно да постигнем добро сътрудничество и отворени отношения с партньорите ни. А чрез това ще дойдат и решенията.“, сподели ректорът на МУ-София, акад. Трайков.  

Участниците в обединението планират да инвестират в кариерното развитие на учените и да създадат подкрепяща среда, която да привлече таланти от цял ​​свят. Силен акцент се поставя и върху обществената значимост на научните изследвания и техния иновационен потенциал. Огромна полза за страните-участници ще бъде решимостта на всички участващи партньори да споделят своя опит на национално ниво и да служат като вдъхновение за необходимите национални реформи в политиките за научни изследвания и иновации.

В проекта се включват, в тясно сътрудничество, експерти от отдели „Международна интеграция и проектно финансиране“, „Наука и акредитация“, Университетски електронен и образователен център, „Финансови и човешки ресурси“, „Връзки с обществеността“ и от Централна медицински библиотека на Медицински университет-София.

Конференцията откри г-н Иржи Нантл, председател на консорциума Alliance4Life, и директор на водещата институция – университета Masaryk – CEITEC, Чехия. 

Сред участниците бяха още: 

Г-жа Мартина Длабайова, член на Европейския парламент и заместник-председател на комисията по бюджетен контрол (CONT), която говори за ефективното използване на средствата, инвестирани от ЕС инвестира в науката, научните изследвания и иновациите.

Г-н Щефан Вайерс, ръководител на сектор „Разширяване, ERA и програмиране на научноизследователската инфраструктура“ към ЕК, обобщи ключовите послания на програмата „Хоризонт Европа“ и нейните цели относно разширяването на участието и укрепването на Европейската изследователска зона (ERA). 

Г-жа Хенриет ван Айл от  Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на ЕК, която набеляза целите на изследователските програми на ЕС в областта на здравеопазването (включително действия за научноизследователска и развойна дейност в контекста на COVID-19).Еволюционният биолог от световна класа г-н Павел Томанчак, директор на консорциума CEITEC, посочи неизползваните възможности в разширяващите се страни и механизмите, чрез които активно участие в институционални съюзи би донесло на научната общност.