СТРАНИЦИ

НОВА ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г (обн., ДВ, бр. 33/ 07.04.2020 г.), и мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповеди № РД 195/10.04.2020 г., № РД-01-189/ 09.04.2020 г., № РД-01-256/11.05.2020 г. № РД-01-268/15.05.2020г., № РД-01-277/26.05.2020г., писма № 9104-34/ 16.03.2020 г. № 0211-113/ 19.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Решения от заседания на Разширения Ректорско-Декански съвет на МУ-София Протокол № 28/ от 17.03.2020 г., Протокол № 29/ от 10.04.2020 г. и Протокол № 30/ от 13.05.2020 г., както и Решения на АС/ Протокол 43/ 28.05.2020 г. във връзка с въведените законодателни промени свързани с пандемията от COVID-19, 

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям Заповед № РКЗ6-З75 от 06.03.2020г., изм. и доп. Заповед № РКЗ6-З95 от 09.03.2020г., Заповед № РКЗ6-4З7 от 16.03.2020г., Заповед № РКЗ6-466 от 26.03.2020 г., Заповед № РК36-526 от 15.04.2020 г., Заповед РК 36-827/13.05.2020г., и доп. със Заповед № РКЗ6-883 от 15.05.2020  г. като удължавам до 15.06.2020 г. вкл., срока на неприсъственото, дистанционно обучение в електронна среда. 
  2. Деканите и Директорите на учебните академични структури да приведат в действие утвърдените от Академичния съвет (протокол 43/ 28.05.2020) учебни планове за завършване на семестъра и учебната година на студенти, преддипломния стаж на дипломанти, като информират студенти и преподаватели за реда, начина и графиците, по които ще протече неприсъствено и присъствено обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, и при отсъствие на забрана от страна на здравните власти или други компетентни органи.
  3. Редовните кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите „медицина“, „дентална медицина“ и „фармация“ да се проведат присъствено по предварително обявения на интернет-страницата на Университета график (по биология на 04.07.2020 г. и химия на 12.07.2020 г.), при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти, за което да се изгради необходимата организация.
  4. Да продължи в срок от 01.06. до 12.06.2020 г. (вкл.) приема на документи на кандидат-студенти по графика на отделните учебни звена, като допълнителния прием на документи за специалностите „медицина“, „дентална медицина“ и „фармация“ могат да бъдат подавани – онлайн през специално разработена форма, или присъствено на адрес: гр.София, бул. „Иван Гешов“ № 15, Учебен отдел на Ректората, 12 етаж, ст. 16.
  5. Всички други нареждания, въведени със заповеди на Ректора на МУ—София, остават в сила до 15.06.2020 г. вкл. или до изтичане на допълнително указаните срокове в заповедите или Решенията (протоколи 28 и 29) на РРДС и АС (протокол 43/28.05.2020г.).
  6. При необходимост, допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните органи.

                          ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ 

                            /РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ/

ВАЖНО! ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТНАТА КАМПАНИЯ, КАКТО И ФОРМАТА ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ ТУК