СТРАНИЦИ

Нова заповед на Ректора във връзка с отмяна на извънредното положение

Заповед РК 36-827/13.05.2020г. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г (обн., ДВ, бр. 33/ 07.04.2020 г.), и мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД 195/10.04.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-189/ 09.04.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-256/11.05.2020 г., Писмо № 9104-34/ от 16.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, както и Решения от заседания на Разширения Ректорско-Декански съвет на МУ-София Протокол № 28/ от 17.03.2020 г., Протокол № 29/ от 10.04.2020 г. и Протокол № 30/ от 13.05.2020 г., във връзка с приключване на извънредното положение и предстоящото въвеждане на законодателни промени, с които ще се определят различни мерки и срокове свързани с пандемията от COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

 1. Изменям Заповед № РКЗ6-З79 от 06.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РКЗ6-З95 от 09.03.2020г., Заповед № РКЗ6-4З7 от 16.03.2020г. и със Заповед № РКЗ6-466 от 26.03.2020 г. , както и Заповед № РК36-526 от 15.04.2020 г., като удължавам до 31.05.2020 г. включително, срока на неприсъственото, дистанционно обучение в електронна среда. Обучението може да се извършва и присъственоиндивидуално или в малки групи, там където е възможно да се изгради организация при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти. Формите за дистанционно (електронно, звуково и писмено) и присъствено обучение, касаещо лекции, семинари, клинични казуси и др. се провеждат според традицията, практиката и възможностите на всеки факултет, съобразно спецификата на отделните катедри и другите учебни структури.
 2. Деканите и Директорите да изготвят планове за завършване на семестъра и учебната година и за полагане на семестриалните изпити в електронна среда или присъствено, които да се представят за разглеждане и утвърждаване на предстоящо заседание на Академичен съвет.
 3. Ръководителите на отделните първични учебни звена, след съгласуване със съответните Декани и съответните Директори на университетските структури, да направят организация по провеждане на клиничното практическо обучение. То трябва да изпълнява изискванията за всяко направление и специалност за съответната регулирана професия, при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на компетентните здравни органи.
 4. Ръководствата на Катедрите и Факултетните съвети на МФ, ФДМ и ФФ да вземат решение при какви условия и правила могат да признаят проведено практическо обучение и преддипломен  стаж на чуждестранни студенти, (които се обучават на английски език) в университети и болници на страни от ЕС и ЕИП. Ръководствата на Катедрите и Факултетни съвети на МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ и останалите учебни звена да организират и проведат преддипломният стаж на дипломанти (обучавани на български език) в Университетските болници, в здравните и лечебни заведения, с които МУ- София има сключени договори за СДО, при условие, че в тях няма забрана за провеждане на практическо обучение.
 5. Да се зачита като учебна заетост времето на участие на всички доброволци (студенти, специализанти и докторанти) в кампанията по ограничаване на пандемията и обгрижване на пациенти, съмнителни или носители на COVID-19.
 6. За всички обучаващи се, приключили курса си в Докторантското училище на МУ-София, задължителният окончателен изпит да бъде проведен дистанционно, он-лайн в електронна среда.
 7. Редовните кандидат-студентски изпити на български език по биология и химия за специалностите „медицина“, „дентална медицина“ и „фармация“ да се проведат присъствено по предварително обявения на интернет-страницата на Университета график (по биология на 04.07.2020 г. и химия на 12.07.2020 г.), при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти, за което да се изгради необходимата организация.
 8. Събирането на необходимите документи за отпускане на стипендии по ПМС 90/2000 г. на студенти за летния семестър да започне от 13.05.2020 г. и да продължи до 22.05.2020 г. включително. За последващите действия по отпускане на стипендиите ще се спазва установен график, публикуван на интернет-страницата на МУ-София и интернет-страницата на Студентския съвет на МУ-София.
 9. Обръщам внимание, че след отпадане на извънредното положение от 13.05.2020 г. започват отново да текат всички спрени срокове по процедури от ЗРАСРБ, както и да се провеждат заседания на катедрените съвети, факултетните съвети, и съветите на колежа, департамента и филиала на МУ-София при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.
 10. Определям майската изпитна сесия на допуснатите специализанти за държавен изпит за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, да започне от 15.06.2020 г. и да продължи до 13.07.2020 г. включително.
 11. Да се възстанови възможността за присъственото използване на Централната медицинска библиотека, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
 12. Всички други нареждания, въведени със заповеди на Ректора на МУ—София, остават в сила до 31.05.2020 г. включително или до изтичане на допълнително указаните срокове в заповедите или Решенията (протоколи 28 и 29) на разширените ректорско-декански съвети.
 13. При необходимост, допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните органи.

                                         

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

/РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ/