СТРАНИЦИ

Новото балообразуване за прием в МУ-София за учебната 2022-23г.

Ясни са вече условията за прием на кандидат-студенти в Медицински университет-София за новата академична 2022/23г.

Ето ги:

  1. За специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация на ОКС „Магистър“:

Сбор от оценките от проведен ДЗИ по БЕЛ и утроените оценки от положените кандидат- студентски изпити по биология и химия. Максимален бал: 42.00.

            2. За специалности на ОКС „бакалавър“ по направление 7.5. Здравни грижи във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и във филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“,

както  и за специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“ по направление   7.4. Обществено здраве във ФОЗ, балообразуващи са:       

            – оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата за средно образование) +

            – оценката по биология от ДЗИ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по биология да се взема оценката по биология от дипломата за средно образование) +

            – среден успех от дипломата за средно образование. Максимален бал 18.

            3. За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“на ОКС „бакалавър“ по направление 7.4. Обществено здраве във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ балообразуващи са:      

            – оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата за средно образование) +

            – удвоената оценка от средния успех от дипломата за средно образование. Максимален бал 18.

                4. Заспециалностите на ОКС „Професионален бакалавър по…“ в направление 7.5. Здравни грижи в Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София:

            – оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата) и

            – удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“.

            За специалност „Зъботехник“ :

            – оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата)+

            – удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“ +

            – удвоената оценка от състезателния изпит по Моделиране.

            5. При балообразуването за прием на кандидат-студенти, български граждани, завършили средното си образование в чужбина, Академичният съвет на МУ-София реши да се прилага § 3  от Допълнителните разпоредби на „Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища в Република България“,  а именно:

            § 3. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2018 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.)

            (1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм., бр. 78 от 2017 г.).

            (2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

            (3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.

            (4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00).

            (5) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по ал. 4.

            (6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

            (7) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.