СТРАНИЦИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – София

С решение нa Академичният съвет на МУ-София – Протокол. No 18/ 17.10.2017г.

СЕ СВИКВА

Общо събрание на Медицински университет – София на 12.12.2017г. (вторник) от 14.00 часа в киносалона на Военномедицинска академия, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски № 3.

Регистрацията на членовете на общото събрание започва от 13,00 часа във фоайето на киносалона на ВМА.

Събранието ще протече при следния Дневен ред.

1. Отчет на Ректорското ръководство за дейността на Медицински университет – София за едногодишния период на управление;

2. Приемане на промени в Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, съгласно препоръките в Одитния доклад на МОН.

Присъствието на членовете на общото събрание е задължително