СТРАНИЦИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – СОФИЯ на 25.06.2019

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 28.05.2019 година,

НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ

Общо събрание на Медицински университет – София на 25.06.2019 г. от 13.30 часа, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Ректорското ръководство на МУ-София за дейността през 2018 г.
  2. Приемате на изменения и допълнения в Правилника за устройство и дейността на МУ-София / ПУДМУС/

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва от 12,45 ч. във фоайето на залата.

При провеждане на Общото събрание на Медицински университет – София на 25.06.2019 г присъствието на членовете му е задължение с най-висок приоритет за делегатите и е пред всички останали служебни ангажименти, съгласно чл.36, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Медицинския университет – София.

……………………………ПОДПИС……

                            Проф. д-р Генчо Начев, дмн

            Председател на Общото събрание на

Медицински университет- София