СТРАНИЦИ

Общото събрание на МУ-София прие с единодушие отчета на ректора за първата година от управлението му

В онлайн среда, вчера се проведе годишното отчетно-изборно общо събрание на МУ-София. Присъстваха 310 членове при необходим минимален кворум от 263. Всички те единодушно приеха отчета на ректора за дейността  на МУ-София за едногодишния период на управление: 2020 – 2021 година.

През тази година МУ-София получи статут и на изследователски университет. Нашият университет и СУ са единствените, които събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Статутът се дава за следващите четири години, а списъкът беше одобрен от Министерския съвет и от 2022 г. ще се актуализира всяка година. Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност.

Акад. Трайков отчете, че през първата година от мандата, МУ-София е провел успешна преподавателска и  научно-изследователска дейност, въпреки затрудненията, произтичащи от работата в условия на непрекъснати противоепидемични мерки срещу КОВИД-19. Независимо от трудностите МУ-София запази първенството си в Националната рейтингова система по всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, а само преди дни престижната международна класация на университетите U-Multirank постави Медицински университет-София на първо място по сборни критерии сред всички 12 български висши училища, които са включени.  Класирането се прави според представянето на висшите учебни заведения по 5 критерия и 10 подкритерия.

През отчетния период, МУ- София запази своята финансова  стабилност, без да има просрочени и неизплатени задължения.  Резултатът от цялостната дейност на ръководството на  университета за периода 2020 – 2021 г. показва нарастване на финансовите наличности на университета.

През последната година бе завършено строителството на многофункционалната зала „5-та  аудитория“ на ФДМ. Завърши напълно и реновацията на  Блок №6 на Студентските общежития. В момента се изпълнява проектирането по ремонта на блокове 56А и 56Б.

Днес протича гласуването за попълване състава на Академичния съвет на МУ- Софи, което се провежда присъствено / тайно / до 15.00 ч. в сградата на Медико-биологичен комплекс.