СТРАНИЦИ

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОЕКТ „ОМНИА“

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на двама преподаватели от Департаментът по езиково обучение и спорт, за реализиране на обучение в интензивен курс по английски език на професионална терминология, за преподаватели от специалностите Медицина и Фармация по проект „ОМНИА“ ДОГОВОР № BG05M2ОР001-2.016-0007-С01.

Критериите за подбор на академичния персонал за участие в обученията са:

  1. Трудов стаж по-голям от 7 (седем) години;
  2. Академично преподаване по дисциплините, обект на предстоящото обучение.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография.
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж.
  • Кратък списък на водените лекционни курсове в областите, свързани с предстоящото обучение.

Описаните документи трябва да се представят на следния имейл: mmladenov@mu-sofia.bg,

най-късно до 16.06.2023г. 

Ако имате допълнителни въпроси, пишете на същия имейл.