СТРАНИЦИ
корица на списанието и снимка на проф. Ланджов

ОТГОВОРНОСТ КЪМ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, СТУДЕНТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

интервю на Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм в сп. Здравна политика и мениджънт

От 5 януари 2024 г. стартира мандатът на новия ректор на Медицински университет-София проф. д-р Бойчо Ланджов, дм. 

Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм завършва Магистърска степен по Медицина, Медицински Университет-София през 1998 г. 

Заема длъжности в Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ в МФ на МУ-София: Асистент (2001-2005); Старши асистент (2005–2008); Главен асистент (2008–2012);  Доцент (2012–2016); Професор от 2016г.

Проф. Ланджов придобива Специалност по „Анатомия, хистология и ембриология”, МУ–София, Катедра по Анатомия, хистология и ембриология (2005); Образователна и научна степен “Доктор” МУ-София, СНС по хирургия при ВАК, к-ра по Ортопедия и травматология, СБАЛО „Проф. Б. Бойчев” – Г. Баня и Катедра по Анатомия, хистология и ембриология (2009); Специалност по Ортопедия и травматология, Медицински Университет-София, к-ра по Ортопедия и травматология, СБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Г. Баня; НИСМП „Пирогов” (2011).

Проф. Ланджов е Председател на централизирана комисия за РСЗАПУПД на МУ-София; член на Акредитационна комисия в МУ-София, ВНЕК към фонд „Научни изследвания“ на МОН; комитет за наблюдение към ОП НОИР към МОН; атестационна комисия към МУ-София и др.

Проф. Ланджов е отличен с Първа награда за най-успешна научна разработка в област медицина – МУ-София СМН, 2002- 2003 г.; Награда за цялостен преподавателски и изследователски принос по случай 90 г. от създаването на МФ-София, 2007 г.; Първа награда за най-добра научна разработка от XII международен конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация, 2013 г.; Награда „Проф. д-р Димитър Каданов“ на БАД за високи резултати в областта на морфологията, 2015 г.; Награда „Акад. Димитър Ораховац“ на МУ-София за високи научнопреподавателски и научно-изследователски резултати в областта на фундаменталните науки, 2017 г.; Награда „PANACEA“ за висок професионализъм и значими постижения в организирането и осъществяването на преподавателската, научноизследователската и експертна дейности, МУ-София, 2020 г.; Награда „Любим преподавател“ на МУ-София  в областта на медико-биологичните науки за 2022 г.

Уважаеми проф. Ланджов, получихте подкрепата на академичната общност на Медицински университет-София и сте избран за Ректор на най-престижното медицинско висше училище в България. Поздравления! Заявихте, че ще утвърждавате нов стил, нов подход, нов начин на мислене в управлението на Медицински университет-София в името на неговия просперитет. Какви са първостепенните приоритети в дейността Ви?

Признателен съм и оценявам високо доверието на колегите ми, но същевременно осъзнавам огромната отговорност и ангажимент към академичната общност, студентите и служителите на Медицински университет-София.

По тази причина приоритет в управленската ми програма е подобряване на материално-техническата база на Медицински университет-София – най-старото и авторитетно висше медицинско училище в страната. 

Вече стартирахме реконструкцията на помещения и прилежащите части в Медико-биологичния комплекс. В ход е изготвяне на идеен проект с 3D визуализация на строително-ремонтните дейности на прилежащия терен (озеленяване, изграждане на напоителна система и т.н.) и централния вход на МБК. На дневен ред е подготовката за обявяване на обществена поръчка за довършване на ремонтните дейности (отопление, вентилация, климатизация, озвучаване, изграждане на IP мрежа за видео-конферентна връзка и др.) в аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна“. Ще ускорим в максимална степен процедурите по изграждане и строително-ремонтни дейности на студентските общежития. 

МУ-София заслужава да има достойна база, свой дом, в който да се помещава администрацията, да има модерни аудиторни зали и кабинети. От дълги години буксува процесът по изграждането на сградата на МУ-София. Недопустимо е Ректоратът на най-елитното висше медицинско училище в България да е в помещения под наем. Амбициран съм в спешен порядък да стартирам инвестиционната политика за построяване на административно-учебна сграда на мястото на бившия студентски стол в комплекса на „Александровска болница“, но към момента на встъпването ми в длъжност, сградата е на фаза Технически проект, който все още не е съгласуван с нито една институция. Едва след като премине целия съгласувателнен процес, който отнема доста време, предстои издаване на Разрешение за строеж. Подготвяме документи за избор на нов изпълнител, който ще направи оценка на съответствието на проекта, тъй като, фирмата, която е трябвало да извърши тази оценка с договор от 2021 г. не е реализирала никаква дейност до настоящия момент и е подала искане за прекратяване на договора. 

Факултет по обществено здраве, в който се създават кадрите по здравни грижи и бъдещите здравни политици и мениджъри, също е под наем. Централна медицинска библиотека и Департамент по езиково обучение и спорт се помещават в сгради в незавидно положение от над повече от век. Много се е забавил инвестиционният процес, свързан с изграждане на допълнителна сграда към Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Очакванията ми бяха, че сме напреднали поне в проектирането, но се оказа, че това не е така. Към настоящия момент сме на изходна позиция, все още предстои издаване на виза за проектиране, а след това – етапът по изготвяне на инвестиционен проект. 

Какви други предизвикателства срещате при управлението на МУ-София?

Приоритетна задача за мен и екипа ми е материално-техническата база на МУ-София, но естеството на дейността ни налага опазване на традициите за висок стандарт в науката и образованието, с които Медицински университет-София се слави и аз последователно ще полагам усилия да се утвърждават и надграждат. 

Планирана е реорганизация на учебния процес, насочена към повишаване на качеството на обучение в професионалните направления с приложение на съвременни методи  и подходи  на преподаване, като:  разширяване на методите на 3D-обучение в предклиничните дисциплини, изграждане на симулационно-тренировъчен център за практическа подготовка и въвеждане на мултидисциплинарен подход с методите на проблемно-базираното обучение и студент-центрирания подход, в условия на засилваща се конкурентна среда, както и предвид предстояща акредитация от НАОА.

Фокусирани сме върху укрепване и разширяване на научната инфраструктура на МУ-София, както по линия на участие в национални и международни научни проекти, така и във връзка с проект  „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София “, във връзка с решение на Министерски съвет от 22. 07. 2021 г. за придобиване на статут на МУ-София на научноизследователски университет. Предвижда се създаване на звено, което ще информира и подпомага техническото оформление на проектите.

В съзвучие със съвременните потребности на обществото ще създадем нови интегрирани специалности и хибридни програми в отговор на бъдещото развитие на електронното здравеопазване и телемедицината.

Вниманието ни е насочено и към международното партньорство и участие в научни и образователни инициативи на световно и европейско ниво. Запазване и развитие на сключени международни договори за взаимно сътрудничество с други университети у нас и чужбина като проекти по програмите „Хоризонт Европа“ (проект IngEniUm, където МУ-София е част от Европейския университет – Alliance of European Universities), Хоризонт 2020 и др.

Предвиждам стимулирне на активности по сключване на договори за различни форми на изнесено обучение и съвместни учебни програми с чуждестранни висши училища съобразно действащото законодателство, а също и привличане на чуждестранни студенти и докторанти по обучаваните специалности в МУ-София.

Когато имаме стойностни ориентири, т. е. целеполагане и приоритизация на вътрешните нужди на МУ-София, животът в него ще стане по-смислен и по-вълнуващ!

През 2022 г. бяхте отличен от Студентски съвет с приза „Любим преподавател“ на МУ-София в областта на медико-биологичните науки. Как предвиждате да съчетавате новата си позиция на Ректор с призванието си на преподавател?

Това отличие ме поласка и истински ме зарадва, защото оценката на студентите е най-високото признание за нашия труд. Студентите на Медицински университет – София са особена категория студенти – това са младежи, които осъзнато и последователно са се подготвяли, за да станат част от този елитен университет, а постъпвайки в него се посвещават на научното медицинско знание и практика.

За мен предаването на професионални знания е призвание и мисия. Изпитвам истинско удоволствие от контакта с младите, любознателни и интелигентни студенти, които осъзнават шанса да попият опит от своите учители. Независимо от натовареното ми ежедневие в качеството ми на Ректор, не планирам да пренебрегвам преподавателската си дейност, която ме мотивира и вдъхновява да се старая да създам най-добрите условия за обучение и студентски живот за възпитаниците на Медицински университет – София.