СТРАНИЦИ

Медицински университет – София подписа КТД със синдикатите

След успешно завършили преговори със синдикалните организации в МУ-София  бе подписан и вписан в ИА „Главна инспекция по труда” нов КТД.  Считано от 01.01.2020 г., ректорското ръководство в лицето на работодателя (Ректор)  постигна съгласие по следните предложения:

  1.  Увеличение на работната заплата (РЗ) на служителите с 10%, предвид направените разчети за 2020 г., които са в съответствие с предвиденото увеличение за бюджетната сфера и са заложени в проектобюджета на МУ – София за 2020 г., внесен в Министерство на финансите.
  2.  Увеличение възнаграждението за ОНС „Доктор“ от 200 на 250 лв.
  3. Сключване на застраховка „Здравен риск“ от Работодателя след извършване на оценки на риска на работното място от съответната комисия .
  4. Увеличение на еднократните бонуси от 300 лв. до 500 лв. (на човек).
  5. Базата на „Коледна добавка“ да бъде до 100% от БРЗ (до една БРЗ), но текста не е обект  само на промяна на КТД, а допълнение и изменение на ОВПРЗ на МУ – София, което ще бъде внесено за решение от АС на 10.12.2019г.
  6. Увеличение на възнаграждението за наднормативни учебни часове се прие да бъде: за нехабилитирани преподаватели от 11 на 13 лв., а за хабилитирани преподаватели от 13 на 15 лв. Увеличен е и бонуса на часовете за обучение на български студенти.
  7. Ръководството на МУ–София пое ангажимент за ежегодно осигуряване на средства от бюджета на МУ – София за поетапно и цялостно обновяване и реконструкция на материалната база на  почивната станция на МУ – София – гр. Китен.

На официалното подписване  от страна на университета присъстваха  Ректорът проф. д-р Виктор Златков, дм, проф. Красимира Маркова, дм – икономист „Финанси“, главният секретар на МУ-София Веселин Петров , ръководителят на отдел „ФЧР” и гл. счетоводител Радослав Щербаков.

Синдикалните организации бяха представени от председателят на СС МФ „Подкрепа“  д-р Николай Кътев, дм, председателят на СО на КНСБ д-р Радослав Билюков, д-р Мимоза Цветкова – зам. председател на СО на КНСБ, председателят на СС на НС „Защита“в МУ – София д-р Андрей Коцев и проф. д-р Янина Славова председател СО на БЗДС.

КТД влиза официално в сила от 01.01.2020 година и е за срок от две години.