СТРАНИЦИ

ПОЗИЦИЯ – ОТГОВОР НА МУ-СОФИЯ

Във връзка с публикации, свързани с Докладна записка, входирана в Ректората на Медицински университет-София с вх № 951/16.02.2022г., от проф. Кундурджиев, проф. Карамфилов, доц. Хаджиев, проф. Каменов и проф. Николов, касаеща въпроси относно преподаването и „пребазирането“ на Катедра по вътрешни болести към МФ на МУ-София, на 21.02.2022г. се проведе разширен ректорско-декански съвет в присъствието на авторите на докладната записка, както и на другите споменати в нея лица. На заседанието бяха подробно разискани описаните в докладната твърдения. След постигане на консенсус по основните въпроси, Ви представяме нашата официална позиция, както следва:

Изнесените в публичното пространство твърдения за нередности в процеса на провеждане на научно-преподавателската дейност в Катедра по вътрешни болести са представени за първи път на ръководството на МУ-София с Докладна записка с вх. № 951/16.02.2022г. В същия ден и час, текстът от тази докладна записка е разпространен публично, без ръководството на МУ-София да има възможност да се запознае с изложените твърдения и проблеми на Катедрата по вътрешни болести.

Информираме Ви, че от ръководството на МУ-София не е обсъждано, не е планирано и въобще няма предприети действия за „пребазиране“ на Катедрата  по вътрешни болести в друга университетска болница, както и за създаване на „Департамент по вътрешни болести“. 

Към настоящия момент Катедра „Вътрешни болести“ към Медицински факултет на МУ-София, разполага общо с 45-членен академичен състав, от които 9 професори, 7 доценти, 7 гл. асистенти и 22 асистенти, като по-малко от половината (общо 22-ма членове) от научно-преподавателския състав работи в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД като лекари-преподаватели. Други бази – университетски болници, в които Катедрата по вътрешни болести провежда обучение са УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД и УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД, т.е. Катедра по вътрешни болести не е базирана само в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

В докладната записка некоректно се смесват правомощията на висшето училище и лечебното заведение. Висшето училище не ръководи лечебното заведение и не може да контролира вътрешно-организационни промени, ако в него има такива.

В МУ-София действа стройна система по устройство и управление на висшето училище, регламентирана в закона и в редица вътрешни правилници, основният от които е Правилника за устройство и дейността на МУ-София (ПУДМУС). Изложените твърдения за „пребазиране на катедра“ на проф. Кундурджиев, проф. Карамфилов, доц. Хаджиев, проф. Каменов и проф. Николов са неоснователни, тъй като нито един колективен орган на висшето училище няма решение в тази насока. При обсъждането се установи, че под термина „пребазиране“ авторите на докладната записка имат предвид промяна в учебната  дейност и натовареността на академичния и състав. Следва да посочим, че въпроси относно възлагането на учебна натовареност на академичния състав в катедра се обсъждат и решават с решение на Катедрения съвет (виж. чл. 70, ал. 1, т. 2 и т. 14 от ПУДМУС). Ето защо недоумяваме, какви са упреците към ръководството и за нарушаване на кой закон или вътрешно правило на МУ-София се касае, при положение, че от страна на ръководството няма нито един акт, който да урежда изложените в публичното пространство твърдения.

Бихме препоръчали на авторите на Докладна записка с вх. № 951/16.02.2022г., повдигнатите въпроси първо да бъдат обсъдени и решени на Катедрен съвет, който е компетентен орган на управление на висшето училище. Организацията на учебния процес, както и въпросите свързани с това кое лечебно заведение ще бъде база за обучение трябва да се решават по съответния нормативно уреден ред.

Ръководството на МУ-София не си позволява да пренебрегва и се стреми стриктно да спазва заложените в закона и вътрешните актове на МУ-София норми, ето защо апелираме и се надяваме и авторите на публикуваната докладна записка също да спазват реда в университета, преди да информират обществото за техните виждания, касаещи вътрешноорганизационни въпроси в МУ-София.