СТРАНИЦИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 29 септември 2021

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора  и председател на АС акад. Лъчезар Трайков , дмн, днес 01.07.2021 година, 

НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ

Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Медицински университет – София на 29.09.2021 г. (сряда) от 13.30 часа, в зала 3 на Националния дворец на културата при следния дневен ред:

  1. Отчет на ректора за дейността на МУ-София за 1-годишния период на управление: 2020-2021 година и за резултатите от изпълнението на политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020-2024 година съгласно чл32, ал.1 , т.13 от ЗВО
  2. Частичен избор за попълване състава на Академичния съвет на МУ-София с 1 член от нехабилитираните преподаватели от квотата на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и с двама членове студенти, от които един от МФ и един от ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Присъствието на членовете на общото събрание на Медицински университет – София при провеждане на редовното годишно отчетно-изборно Общо събрание на 29.09.2021 (сряда) г., е задължение с най-висок приоритет за делегатите и е пред всички останали служебни ангажименти.

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва от 12:15 ч. във фоайето на залата. 

……………………………ПОДПИС