СТРАНИЦИ

Председателят на Студентски съвет представи доклад за мандата на своето управление

На 11 април бе проведено Общо отчетно-изборно събрание на Студентския съвет, което се проведе в аулата на УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“. Г-ца Людмила Борисова представи доклад за дейността на Съвета за мандатния период 2021-2023г.
За мандатния период, под ръководството на Председателя на СС, членове на Съвета и служители на МУ-Ректорат участваха в комисиите по изготвянето на критериите и разпределянето на държавните стипендии по ПМС-90 на МУ-София за летните семестри на учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023г., както и за зимните семестри на уч. 2021/2022 и 2022/2023 година. За мандата 2021-2023 г., по предложение на Студентския съвет на два пъти бяха вдигнати студентските стипендиите с по 10%, съответно за зимен и летен семестър на уч. 2021/2022г., а стипендиите на докторантите бяха увеличени с решение на Министерския съвет, съответно от зимен семестър на уч. 2021/2022 на 750,00 лева, а от летен на уч. 2021/2022 на 1000,00 лева.

Студентският съвет продължи въведената практика от предходното ръководство за отпускането на стипендии за специални постижения/награди от собствени средства,  по приетата от АС методика за тяхното предоставяне, като чрез тази стипендиантска програма на СС, МУ-София е единственият университет в Р България, който предоставя такива стипендии на своите студенти. Общата стойност на отпуснатите стипендии за специални постижения/ награди от бюджета на СС през мандатния период е 227 400,00 лева. Студентският съвет продължи отпускането на финансови стимули на студентите-доброволци в КОВИД-отделенията, по специално създадената методика за тяхното предоставяне, която бе утвърдена от АС на МУ-София. Броят на ежемесечните финансови стимули за мандатния период и общата им стойност е съответно: 1358 броя стимули в общ размер на 285 460,00 лева.

За посочения период Студентски съвет продължи отпускането на парични награди от по 1000,00 лева за отличен успех от периода на професионалното обучение на дипломантите от съответните випуски на звената на МУ-София. Номинациите се извършваха по традиция от Деканите/Директорите на звената на МУ-София, а наградите се връчваха на тържествените Промоции на отделните випуски. За мандатния период общата стойност на отпуснатите награди е в размер на 91 000,00 лева. Чрез тази инициатива на СС, МУ-София е единствения университет в Р България, който предоставя такива награди на своите дипломанти.

Във връзка с развитието и подпомагането на учебно-научната дейност на обучаващите се в МУ-София, Студентския съвет организира съвместно с Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров“ и Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ два студентски форума с обществено-здравна и медико-социална насоченост, чиято основна тема бяха замърсяването на въздуха, като четвъртият по важност рисков фактор за здравето на хората в света и най-важният екологичен фактор за здравето на населението в Европа. Съвместно с ДЕОС организира Конференция по медицинска хуманитаристика и олимпиади по английски и немски език през месец Май 2022г. Изцяло пое финансирането и организирането на двете издания на Международния биомедицински конгрес в София Тех Парк през месец Ноември 2021 и месец Ноември 2022г., като финансирането за двата конгреса бе в общ размер на близо 33 000,00 лева.
Студентски съвет традиционно подпомогна организирането на Конференцията за Деня на Биоетиката на 19 октомври, съответно за 2021 и 2022г., като осигури парични награди за победителите в студентската научна сесия на Конференцията. Във връзка с осъществяваната културна дейност от Студентския съвет бяха организирани две издания на ежегодния конкурс на Съвета – „Студент на годината и преподавател на годината на МУ-София“, съответно за 2021 и 2022г.  Победителите в отделните категории на Конкурса в частта студенти, бяха определени от Комисия, включваща преподаватели и студенти от МУ, а в частта на Конкурса за избор на любими преподаватели, гласуването се извърши на специално създадена платформа към сайта на Студентския съвет. Победителите в отделните категории на Конкурса, в частта му „избор на студенти на годината на съответните звена“, получиха парични награди на обща стойност от: 16 000,00 лева /15 правоимащи лица/.
За мандатния период Студентския съвет финансира около 60 /шестдесет/ вътрешни и международни участия на студенти и докторанти от Университета в различни научни и образователни конференции и семинари в страната и чужбина. Намалена е бройката на финансираните студентски участия в сравнение с предходния мандат, което е функция от въведените ограничения, вследствие пандемията от COVID-19.

През мандатния период 2021-2023г., във връзка с развитието и подпомагането на спортната дейност в МУ-София, Студентския съвет бе съорганизатор с Департамента по езиково и спортно обучение на МУ-София на възстановеното университетско състезание – „Купата на Ректора“, съответно в изданията му за 2022 и 2023г., като освен с подпомагане на организацията, Съветът подпомогна и финансово участието на студентите в състезанието. Съорганизатор бе и на „Изнесеното обучение по летни и водни спортове – Лято 2022г.“, к.к. Лозенец.

Съветът изпрати две делегации от студенти – представителните отбори на университета по ски алпийски дисциплини и сноуборд за участие в Междуниверситетските зимни игри и Зимен университет, съответно за 2022 и 2023г., организирани от Националното представителство на студентските съвети в Р България. Участниците и в двете делегации завоюваха сребърни и бронзови медали. 

По традиция СС осъществи издаването в два тиража  на  „Книга на първокурсника“, съответно за уч. 2021/2022 и 2022/2023г. и организира в две издания мероприятието „Ден на първокурсника“, целящо да запознае новопостъпилите студенти с обстановката и организацията на учебния процес в Университета, като за началото на учебната 2022/2023г. за първи път бе организирано това мероприятие и за чуждестранните студенти на МУ-София.

Във връзка с настъпилата война и хуманитарна криза в Украйна, Студентският съвет като социална дейност отпусна близо 40 000,00 лева от собствени средства за еднократни помощи от по 300 лева на 42-мата студенти-украинци и поемането на наемите им в студентските общежития на МУ-София до края на календарната 2022г. Подпомогна финансово организацията на тържествените промоции на Випуск 2022г. на Медицински факултет и ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“, като бяха поети разходите за изработката на традиционните визуални части на тържествата /специален филм – поздрав към дипломантите/.

Във връзка с развитието на международната дейност, Студентският съвет организира посрещането и културната програма на 14-те приходящи студенти от Първи Московски Държавен Медицински Университет, Москва, Русия през 2021г. и посрещането на 18 приходящи студенти от Ротердамския университет през пролетта на 2022г.

През мандатния период 2021-2023г. Студентския съвет бе съорганизатор на две мероприятия на Националното представителство на студентските съвети, а именно „Студент на годината на Р България за 2021г.“ и „Летен университет на НПСС 2021г.“. 
През месец декември 2022г., съвместно с ръководството на Фармацевтичен факултет бе организирано честване на две кръгли годишнини – 80-години ФФ и 25-години СС при МУ-София.
Докладът за дейността на Студентския съвет за посочения период бе приет от Общото събрание с пълно мнозинство. Г-ца Людмила Борисова бе преизбрана за втори мандат за председател на Съвета. Избран бе и нов състав на изпълнителния съвет на Студентски съвет.