СТРАНИЦИ

Стартира проект „Студентски практики – Фаза 2“

Всички студенти, които желаят да се включат в Проекта е необходимо да спазят следните изисквания:

  1. Договори на студенти ще се приемат всеки работен ден от 13:30 ч. до 15:30 часа в Ректората на МУ-София, Учебен отдел, 12 етаж, стая № 16. Задължително е договорите да бъдат собственоръчно подписани в 3 /три/ екземпляра. Представят се 10 /десет/ работни дни преди началната дата на практиката. Договори ще се сключват при спазване на следните условия:
  • Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление;
  • Изготвена и въведена в информационната система Програма от Ментора, съгласувана с Академичния наставник преди генериране на договора между студента и висшето училище. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
  • Избран и потвърден Академичен наставник;
  • Одобрена програма за практиката от Академичния наставник;
  • Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.

След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: Студент, Ментор, Водещ функционален експерт да потвърди окончателно практиката и тогава студентът генерира финален отчет за дейността си.

  1. Договори на Работодатели и Ментори:

–   Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.

–      Договорите на Работодателите трябва да са подписани и подпечатани, а на Менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни. Не се приемат договори на Ментори, които не фигурират в Списъка на определените от обучаващата организация ментори  на работодателският договор /последна страница от същия/. Към договорите си Менторите са длъжни да представят копие от дипломата си за завършено висше образование и документ удостоверяващ минимум три години професионален опит в областта на провежданата практика. Висшето училище си запазва правото да прецени с кои от предложените Работодатели и  ментори да сключи договор.

  1. Всички академични наставници, които желаят да участват по проект „Студентски практики“ задължително трябва да представят подписани договори в 3 екземпляра и длъжностна характеристика за изпълнение на възложените задължения.

За повече информация: praktiki.mon.bg