СТРАНИЦИ

Статут на изследователски университет получи МУ-София

В групата на избраните са още пет университета в България. Медицинският университет – София и СУ са единствените, които събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Статутът се дава за следващите четири години, а списъкът беше одобрен от Министерския съвет вчера и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

Научни резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science, развитие на научния капацитет на академичния състав, обществено и икономическо въздействие. Това са трите основни групи показатели, по които висшите училища кандидатстваха за статут на изследователски университети по методиката, разработена от Министерството на образованието и науката.

Комисията определила кой университет да получи статут на изследователски, изчисли стойностите по конкретните показатели в точки и оформи крайната оценка по определена формула.

Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност. През следващите години основен източник на тези средства ще бъде Националният план за възстановяване и устойчивост.

Статутът на изследователски университет е въведен в началото на 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ЗВО). Целта е да се стимулира научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и правят върхови научни изследвания.

Повишаването на капацитета на изследователските висши училища има за цел да подобри участието им в международни, европейски и национални програми, включително в Рамковата програма „Хоризонт Европа“. Чрез дейността на изследователските висши училища ще се развият също научният и икономическият потенциал на съответните региони и на страната като цяло.