СТРАНИЦИ

СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017-2018 г. – КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ, СРОКОВЕ

Във връзка с приложението на ПМС № 90/26.05.2000г., ПМС 186/22.07.2016г и ПМС 169/10.08.2017г,  предоставеният ми Доклад на Студентски съвет с вх. № ВК-278/23.02.2018г, относно критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия за летен  семестър  на учебната 2017/2018г. и  приложеният протокол на Комисията назначена с моя заповед № РК36-285/26.02.2018г, Ви уведомявам:

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен / 6. 00 /, през последните два семестъра без оглед на дохода – в размер на 115 лв, от бюджетната субсидия на звената  на МУ-София.

II категория

За студенти с успех / 5,00-5.99/ през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.09.2017 г. до 28.02.2018 г. вкл., – стипендията е в размер на 100 лв.

Като тяхната класация се извършва по следната формула, до изчерпване на средствата за всяко звено : ( S1 + ( S2 * успеха) ) = на определен брой точки, където S1 = 1, при месечен доход на член от семейството над 460лв.

= 2, при месечен доход на член от семейството между 360лв. и 460 лв.

= 3, при месечен доход на член от семейството между 321лв. и 359 лв.

= 4, при месечен доход на член от семейството под 321 лв.

Сумата  321 лв. доход на член от семейството е определена с решение на МС за 2018г. за праг на бедността.

S2 = 1, при успех от 5.00 до 5.49

= 2, при успех от 5.50 до 5.74

= 3, при успех от 5.75 до 5.99

В случай на равен брой точки при низходящо класиране, допълнително условие е най-високо декларирания успех от кандидатите.

Социални стипендии:

Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора без оглед на успеха, но с изискване средно-месечен доход на член от семейството за периода 01.09.2017 г. до 28.02.2018 г. вкл. не по- висок от 650 лв., както следва:

1. На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с  двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, а другият родител е починал и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи  –– в размер на 90 лв.

/Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи не представят документ за доход на родителите си/.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки / майки с деца до 6 годишна възраст, чийто баща е неизвестен/, овдовели или разведени – в размер на 90 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 80 лв.

в.Право на стипендия в размер на 90 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

3. В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 90 лв.

4.Български докторанти, обучаващи се на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер на 500 лв., съгласно решение на МС, влизащо в сила от 01.01.2018г.

5.Студенти-чужденци, приети за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен –  месечна стипендия в размер на 200 лв., съгласно ПМС № 169/10.08.2017г.

Предлагат се  следните изисквания към кандидатите :

1. За стипендия могат да кандидатстват само студентите, които са положили успешно всички изпити. Успешно положен е  изпит с оценка различна от Слаб /2.00/.

2. За доказване на средно-месечния доход на член от семейството се изискват служебни бележки на родителите за периода 01.09.2017г- 28.02.2018 г. вкл.  Документът да бъде с изходящ номер и печат.

3. За безработни родители се представя документ от НАП за осигурителния доход за периода 01.09.2017г- 28.02.2018 г. вкл.

  • Нулев брутен доход не се приема, с изключение на студентските семейства.
  • Когато студентката –майка няма сключен граждански брак, тя представя актуално удостоверение за семейно положение от общината.
  • Студенти с трайни увреждания  да представят копие от валидно ТЕЛК решение.
  • Стипендии се изплащат само по банков път – чрез Пощенска банка.

ПРАВИЛА ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ:

  • Всички кандидати с успех Отличен (6.00) получават стипендия.
  • За студентите на модулно обучение ( 4-6 курс медицина) се използват оценките от изпитите до 12.03.2018г.
  • Класирането във II категория става по низходящ ред на успеха до изчерпване на средствата за съответното звено. Условието е кандидатите да са успешно положили всички изпити по учебния план.
  • Оценките на студентите от специалност “ Фармация”, които провеждат специализация по клинична и промишлена фармация не влизат при изчисляването на общия им бал, с който кандидатстват за стипендия. При тази категория балът се формира само от оценките от изпитите по основната програма на специалността “ Фармация “.

Срокове:

– Приемане на документи – от 02.03.2018 г. – 22.03.2018 г. вкл.

– Обработка , класация и 5 % извадка – от  23.03 –26.03.2018 г. вкл.

– класиране- 27.03.2018 г.

– второ заседание на комисията – 29.03.2018 г.

– изплащане на стипендии на правоимащите студенти  от  02.04.2018 г.

Подаването на декларацията и нужните документи на хартиен носител от студентите става в съответното звено на МУ-София. Обработката им се извършва в счетоводството по отношение на дохода. Потвърждаване на  успеха и участието за крайно класиране се извършва от учебен отдел , като данните на студентите се подават на г-н Митов по електронната система.

Списъкът на правоимащите, придружен с обработените документи за получаване на стипендии, от студентските канцеларии на факултетите / колежите / следва да се доставят на 28.03.2018г до 12ч в Ректората, на Зам.Ректора по учебната дейност за заверка и изготвяне на заповед

ЗАДЪЛЖАВАМ комисията и нейните председатели да определи стипендиантите по видове и по факултети / колежи / и да ми представи в срок до 30.03.2018г.  окончателните списъци на правоимащите студенти и докторанти за издаване на заповед.

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:
ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТКОВ,ДМ