СТРАНИЦИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 91,ал.З от ППЗОП

До всички заинтересовани лица, във връзка с  Открит конкурс за идеен  архитектурен  проект за шестетажна учебно-административна сграда и ректорат на Медицински университет – София и прилежащите – Деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по обществено здраве към МУ – София, конгресен център и подземен  гараж

Медицински университет – София съобщава, че резултатите от оценяването на проектите на участниците и извършеното класиране за Открит конкурс за идеен  архитектурен  проект за шестетажна учебно-административна сграда и ректорат на Медицински университет – София и прилежащите – Деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по обществено здраве към МУ – София, конгресен център и подземен  гараж  ще бъдат  обявени от журито на публично заседание, което ще се проведе на  05.07.2019г. от 11:00 часа. в зала № 6 , етаж 12 на Медицински университет – София – Ректорат в сградата на НЦОЗА  на адрес : гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15.

На публичното заседание имат право да присъстват участниците в процедурата или  техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.